Δεκτή η τροπολογία της κ. Περλεπέ για τα λατομεία Καρύστου. Τα εν λόγω λατομεία της Νότιας Εύβοιας θα μπορέσουν να λειτουργήσουν χωρίς να θεωρούνται παράνομα όσον αφορά τη δασική νομοθεσία περί αναδάσωσης.
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Χαλκίδα, 09.11.2011


  Θέμα: «Έγινε δεκτή η τροπολογία της κ. Περλεπέ για τα λατομεία Καρύστου».

  Κατά τη συζήτηση στη Βουλή του σχεδίου νόμου του ΥΠΕΚΑ με θέμα «Νέος τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης , Ελέγχου Κατασκευών και λοιπές διατάξεις» την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2011, ο Υπουργός κ. Γ. Παπακωνσταντίνου έκανε δεκτή την τροπολογία της βουλευτού Εύβοιας του ΠΑΣΟΚ κυρίας Κατερίνας Περλεπέ-Σηφουνάκη, με την οποία επιλύονται σοβαρά ζητήματα που έθεταν εμπόδια στην λειτουργία των Λατομείων σχιστολιθικών πλακών στη Νότιο Εύβοια.
  Mε την τροπολογία που εγκρίθηκε διευθετούνται αντιφάσεις της κείμενης νομοθεσίας για τα εν λόγω λατομεία.
  Ειδικότερα, αντιμετωπίζεται το κρίσιμο ζήτημα της αναδάσωσης στις εκτάσεις των λατομείων αυτών και αίρονται πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής, διοικητικές ποινές προστίμων ή ειδικής αποζημίωσης και κάθε άλλη σχετική διοικητική πράξη για τις περιπτώσεις των λατομείων, όπως συγκεκριμένα διατυπώνεται στο κείμενο της τροπολογίας.
  Kατόπιν της αποδοχής της τροπολογίας της, η κυρία Περλεπέ εξέφρασε την ικανοποίησή της αφού όπως τόνισε κατά την ομιλία της στην Ολομέλεια, τα εν λόγω λατομεία της Νότιας Εύβοιας θα μπορέσουν να λειτουργήσουν χωρίς να θεωρούνται παράνομα όσον αφορά τη δασική νομοθεσία περί αναδάσωσης.
  Έτσι και οι εργαζόμενοι σ’ αυτά θα διατηρήσουν την εργασία τους και η περιοχή δεν θα στερηθεί αυτής της επιχειρηματικής δραστηριότητας που συμβάλλει αποφασιστικά στην οικονομική ζωή της νότιας Εύβοιας αλλά και συνολικά του νομού και της χώρας.
  Το πλήρες κείμενο της τροπολογίας που είχε καταθέσει η κυρία Περλεπέ είναι το ακόλουθο:

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
  στο Σχέδιο Νόμου «Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, Ελέγχου Κατασκευών και Λοιπές Διατάξεις»

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
  Στις διατάξεις του άρθρου 16 νόμου 3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α/4-6-2010) δεν υπήρξε πρόβλεψη ως προς την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της δασικής νομοθεσίας που αφορούν στην προστασία των δασικού χαρακτήρα εκτάσεων.
  Αποτέλεσμα τούτου ήταν οι δασικές υπηρεσίες να εισηγούνται την έκδοση διοικητικών πράξεων , εφαρμόζοντας τις οικείες διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, ενώ παράλληλα ,θεωρούνταν ισχυρές οι ήδη εκδοθείσες παλαιότερα πράξεις, που εκδόθηκαν κατ΄εφαρμογή των αυτών διατάξεων.
  Μια τέτοια αντιμετώπιση όμως, αποκλείει τη διαδικασία της ανωτέρω διάταξης, αφού τα συγκεκριμένα λατομεία θεωρούνται παράνομα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
  Με τις παρατιθέμενες ρυθμίσεις αντιμετωπίζεται το κρίσιμο ανωτέρω ζήτημα.
  Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται να προστεθεί στο σχ. Νόμου « Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης και Ελέγχου Κατασκευών και Λοιπές Διατάξεις» το ακόλουθο Άρθρο:

  ΑΡΘΡΟ:

  Το άρθρο 16 του Ν. 3851/2010 τροποποιείται ως εξής:

  1. Η παρ. 1β του άρθρου 16 του Ν. 3851/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
  β) έχουν ήδη υποβάλλει ή υποβάλλουν αρμοδίως, εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος:

  1. Aίτηση έγκρισης επέμβασης ή παραχώρησης σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν. 998/1979.

  2. Αίτηση για τη χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης,

  3. Τεχνική Μελέτη σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 1428/ 1984 (ΦΕΚ 43 Α'),

  4. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, και

  5. Αίτηση για τη σύναψη απευθείας σύμβασης μίσθωσης, αν πρόκειται για δημόσιο λατομείο ή αίτηση για αναγνώριση της έκτασης. Την αίτηση μπορεί να υποβάλλουν οι εκμεταλλευτές στην περίπτωση που δεν είναι ιδιοκτήτες των εκτάσεων, αλλά διαθέτουν μισθωτήρια συμβόλαια και εξουσιοδότηση των φερόμενων ιδιοκτητών.

  2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 16 συμπληρώνεται ως εξής: « Λατομικός χώρος των λατομείων της παραγράφου 1 του παρόντος , θεωρείται ο αποτυπωμένος στα διαγράμματα που συνοδεύουν την εγκεκριμένη τεχνική μελέτη του άρθρου 9 νόμου 1428/1984.
  Επί αυτού θα εκδοθούν οι διοικητικές πράξεις της υποπαραγράφου β της παραγράφου 1 του παρόντος».

  3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 16 συμπληρώνεται ως εξής: «Πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής ,αποφάσεις κήρυξης αναδάσωσης, διοικητικές ποινές προστίμων, ή ειδικής αποζημίωσης και κάθε άλλη διοικητική πράξη που απορρέει από τη δασική νομοθεσία για την προστασία των δασικού χαρακτήρα εκτάσεων των περιπτώσεων των λατομείων της παραγράφου 1 του παρόντος , αίρονται υποχρεωτικά με πράξη του αρμοδίου οργάνου ,εάν έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις της ίδιας διάταξης. Μέχρι την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας , δεν εκδίδονται διοικητικές πράξεις προστασίας των δασικού χαρακτήρα εκτάσεων , σύμφωνα με τη δασική νομοθεσία»

  Γραφείο Χαλκίδας
  Μπαλαλαίων 8
  Τ.Κ: 34100
  Τηλ: 22210-60520,22210-88897,22210-78586,fax:22210-60881
  Κινητά:6979800500,6932303642
  e-mail:[email protected]