Νέο Π.Δ. για τις χρήσεις γης, τη δόμηση και την προστασία ειδικών περιοχών.Ορισμένες από τις σημαντικότερες αλλαγές που επέρχονται με την τροποποίηση
 • Την τροποποίηση του ισχύοντος Προεδρικού Διατάγματος για τις χρήσεις γης ώστε να προστεθούν νέες κατηγορίες περιοχών χρήσεων, κυρίως για την προστασία της κατοικίας και τις περιοχές Ειδικής Προστασίας (δασικές εκτάσεις, αρχαιολογικοί χώροι, NATURA, κλπ.), ανακοίνωσε ο αναπλ. Υπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Σηφουνάκης.
  Το σχέδιο Π.Δ τέθηκε από σήμερα και για 10 ημέρες σε δημόσια διαβούλευση στο διαδίκτυο.
   
  Ορισμένες από τις σημαντικότερες αλλαγές που επέρχονται με την τροποποίηση του Π.Δ, - σύμφωνα πάντα με την παρουσίαση του υπουργείου- είναι:

  Προστίθενται οι Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης, Συμβατότητας Χρήσεων που αφορούν στην δημιουργία ζωνών ελέγχου δόμησης γύρω από τις πόλεις και τους οικισμούς ώστε να υπάρξει η δυνατότητα υποδοχής χρήσεων που δεν εντάσσονται στον ιστό του οικισμού ή της πόλης και δημιουργείται η κατηγορία Oριοθετημένων Οικισμών για τις χρήσεις που επιτρέπεται να εγκαθίστανται στους οικισμούς ανάλογα με το μέγεθος, τη δυναμικότητά, το βαθμό προστασίας τους κ.α.

  Για να προστατευθεί η κατοικία, εισάγεται ανώτερο όριο για ορισμένες κατηγορίες χρήσεων (π.χ. εμπορικά καταστήματα, καταστήματα εστίασης, ξενοδοχεία κ.λ.π.) όταν αυτές αναπτύσσονται σε περιοχές Γενικής Κατοικίας.
  Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η κατοικία ως κυρίαρχη χρήση στις περιοχές αυτές και να γίνεται ευδιάκριτη η διαφορά στο βαθμό «ανάμιξης» των χρήσεων γης.

  Επιπρόσθετα, εισάγεται η έννοια της Αποκλειστικής Κατοικίας για να αντιμετωπιστούν προβλήματα που δημιουργήθηκαν μετά από νομολογία Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του ΣτΕ, σύμφωνα με την οποία είναι αναγκαίο να διαφυλάσσεται - στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης - το «περιβαλλοντικό κεκτημένο» ορισμένων περιοχών που έχουν αναπτυχθεί σαν κηπουπόλεις.
  Σε αυτές τις περιοχές και για ορισμένες κατηγορίες κοινωφελών χρήσεων (όπως σχολεία, μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις κ.λ.π), τίθενται, επίσης, αριθμητικά μεγέθη με στόχο την ηπιότερη ανάπτυξη και την προστασία τους.

  Οι παραγωγικές δραστηριότητες χαμηλής και μέσης όχλησης εντάσσονται κατά ομάδες/ενότητες σε μια γενική κατηγορία χρήσεων γης ώστε να υπάρχει δυνατότητα ευρύτερων επιλογών και ευελιξίας στις χωροθετήσεις εγκαταστάσεων ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε περιοχής.
  Έτσι, λοιπόν, εκτός από τις περιοχές βιομηχανίας και χονδρεμπορίου, προστίθενται νέες κατηγορίες χρήσεων όπως οι περιοχές Επιχειρηματικού Πάρκου (Ν.3982/2011),
  Τεχνολογικού Πάρκου και Εμπορευματικών Κέντρων (Ν.33../2005) καθώς και τα Επιχειρηματικά Πάρκα Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης (λαμβάνοντας υπόψη και τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις του αρμόδιου Υπ. Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας).

  Παράλληλα, προβλέπεται μια ξεχωριστή γενική κατηγορία «Ιδιαίτερων Χρήσεων» που αφορά σε εγκαταστάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς, εγκαταστάσεις γεωργικών, δασικών εκμεταλλεύσεων, λοιπές εγκαταστάσεις αστικών υποδομών, στρατοπέδων, νεκροταφείων, ΧΥΤΑ κλπ. ώστε, κατά τον πολεοδομικό σχεδιασμό, να υπάρχει δυνατότητα ευελιξίας επιλογής των χρήσεων και των εγκαταστάσεων που είναι αναγκαίες για τη λειτουργικότητα και την επάρκεια σε κοινωνικές υπηρεσίες.

  Ιδιαίτερα για τον εξωαστικο χώρο, γίνεται μια προσπάθεια εξορθολογισμού και περιορισμού της διάσπαρτης χρήσης της κατοικίας μέσω ρυθμίσεων οργάνωσης των χρήσεων ώστε η κατοικία να συνδυάζεται με τις ανάγκες της κύριας εκμετάλλευσης της εξωαστικης γής (π.χ. αγροτική χρήση)

  Ακόμη επιχειρείται κατηγοριοποίηση και εξειδίκευση των λειτουργιών και καταγράφονται αναλυτικά οι χρήσεις/λειτουργίες που επιτρέπονται σε κάθε ειδική κατηγορία χρήσεων.
  Η κατηγοριοποίηση αυτή γίνεται για να αποφευχθούν παρερμηνείες και να υπάρξει ομοιόμορφη και ενιαία αντιμετώπιση των λειτουργιών από όλες τις πολεοδομικές υπηρεσίες εφαρμογής.
  Για κάθε ειδική κατηγορία χρήσεων επίκειται Υπουργική Απόφαση που θα εξειδικεύει τις λειτουργίες
  . Για να αναφέρω ένα παράδειγμα, με το ισχύον πλαίσιο ήταν ασαφές σε ποια κατηγορία ανήκαν οι βιομηχανικές αποθήκες.

  Τέλος, για την ομαλή μετάβαση στην εφαρμογή του νέου Π.Δ προβλέπονται μεταβατικές διατάξεις.
  Με τον τρόπο αυτόν, θα υπάρξει συνέχεια του νομοθετικού πλαισίου δόμησης με τα υφιστάμενα Δ/γματα χρήσεων γης και δεν θα δημιουργηθούν προβλήματα σε υπάρχοντα νόμιμα κτίρια και νόμιμα λειτουργούσες χρήσεις.


  eklogika.gr