Περί τεκμηρίων…Περιληπτικός οδηγός με τα τεκμήρια που ισχύουν για την δήλωση φορολογίας εισοδήματος χρήσης 2011

 • Περί τεκμηρίων…
  (περιληπτικός οδηγός τεκμηρίων)
  Παραθέτουμε παρακάτω περιληπτικό οδηγό με τα τεκμήρια που ισχύουν για την δήλωση φορολογίας εισοδήματος χρήσης 2011,(οικ. έτος 2012) την οποία θα υποβάλλουμε σε λίγες μέρες.

  ΠΡΟΣΟΧΗ,
  τα τεκμήρια έχουν αυξηθεί κατά πολύ σε σχέση με αυτά που ίσχυαν στην περσινή δήλωση και σε συνδυασμό με την μείωση του αφορολογήτου στα 5.000, 00 ευρώ γίνεται αντιληπτό πως η φορολογική επιβάρυνση θα είναι πολύ μεγάλη.!

  1. Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη, με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της κατοικίας που διαμένουμε ή της κατοικίας που μισθώνουμε ή της δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας (στο παιδί μας ή στους γονείς μας),η οποία προσδιορίζεται ως εξής:
  έως 80 τ.μ. επί 40 €/τ.μ.
  από 81τ.μ. έως120 τ.μ. επί 65 €/τ.μ.
  από 121τ.μ. έως200 τ.μ. επί 110 €/τ.μ.
  από 201τ.μ. έως300 τ.μ. επί 200 €/τ.μ.
  πάνω από 300 τ.μ. επί 400€/τ.μ.
  Οι βοηθητικοί χώροι όπως αποθήκες, θέσεις στάθμευσης κ.λ.π. επί 40€/τ.μ.

  Οι Μονοκατοικίες έχουν προσαύξηση στις παραπάνω τιμές κατά 20%.
  Οι δευτερεύουσες κατοικίες, εξοχικές κ.λ.π. (ιδιόκτητες ή μισθούμενες) και οι βοηθητικοί τους χώροι εκτιμούνται στο μισό (1/2) των παραπάνω τιμών.

  2. Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη με βάσει τα Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα ή μικτά ή τύπου Τζίπ.
  Έως 1200 κ.ε. 4.000,00 €
  από 1201 έως 2000 κ.ε. σε 600€ ανά 100 κ.ε.
  από 2001 έως 3000 κ.ε. σε 900€ ανά 100 κ.ε.
  ανω των 3001 κ.ε. σε 1.200 € ανά 100 κ.ε.
  Τα παραπάνω ποσά μειώνονται λόγω παλαιότητας:

  Κατά 30% για παλαιότητα από 5-10 χρόνια.
  Κατά 50% για παλαιότητα άνω των 10 χρόνων.
  Για αυτοκίνητα Ε.Ι.Χ. που ανήκουν σε εταιρείες επιμερίζονται μεταξύ των εταίρων κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρία, προκειμένου περί ομόρρυθμων ή ετερόρρυθμων ή αστικών εταιριών ή στην κοινωνία ή στην κοινοπραξία, στους διαχειριστές εταίρους της ΕΠΕ και στους Διευθύνοντες και εντεταλμένους συμβούλους και στο πρόεδρο του Δ.Σ. στις Α.Ε. ισομερώς μεταξύ τους.
  Για τα ενοικιαζόμενα ή με χρηματοδοτική μίσθωση Ε.Ι.Χ. η ετήσια τεκμαρτή δαπάνη για το χρόνο χρήσης βαρύνει το μισθωτή.
  Η αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει από Ε.Ι.Χ. του οποίου κύριος ή κάτοχος είναι ανήλικο τέκνο, λογίζεται ως αντικειμενική δαπάνη του γονέα που έχει το μεγαλύτερο εισόδημα.
  Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη δεν εφαρμόζεται για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης που διαθέτουν πιστοποιητικό αυθεντικότητας , καθώς και για
  Ε.Ι.Χ. τα οποία είναι ειδικά διασκευασμένα για κινητικά αναπήρους, με 67% και άνω αναπηρία.

  3. Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη που καταβάλλεται για ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης, με εξαίρεση τα εσπερινά γυμνάσια και λύκεια, καθώς και τα ειδικά σχολεία ατόμων με ειδικές ανάγκες, όπως προκύπτει από τις σχετικές αποδείξεις παροχής υπηρεσιών.

  4. Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη που καταβάλλεται για οικιακούς βοηθούς, και λοιπό προσωπικό, η οποία ορίζεται στο εκάστοτε κατώτατο όριο αμοιβών όπως αυτό προσδιορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις.
  Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν ο φορολογούμενος απασχολεί έναν μόνο οικιακό βοηθό ή όταν ο ίδιος ή πρόσωπο που συνοικεί με αυτόν και τον βαρύνει έχει αναπηρία (67%) και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία ή είναι ηλικίας άνω των εξήντα πέντε (65) ετών και απασχολεί ένα νοσοκόμο.

  5. Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη με βάση σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης.
  α) για μηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου, ταχύπλοα και μη.
  μέχρι 5 μέτρα 4.000,00 €
  πάνω από 5 μέτρα 2.000,00 € ανά μέτρο το επιπλέον.
  β) για ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα ή μικτά σκάφη με χώρο ενδιαίτησης.
  Μέχρι 7 μέτρα 12.000,00 €
  Από 7 έως 10 μ. + 3.000,00 €/ μέτρο
  Από 10 έως 12 μ. + 7.500,00 €/μέτρο
  Από 12 έως 15 μ. + 15.000,00€/μέτρο κ.ο.κ.
  …και τέλος πάνω από 22μ. + 50.000,00€/ μέτρο.
  Στις παραπάνω τιμές έχουμε μείωση κατά 50% όταν πρόκειται για ιστιοφόρα και ξύλινα Ελληνικής κατασκευής.

  6. Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη, εξωτερικής πισίνας που προκύπτει για τον κύριο ή κάτοχο αυτής, ορίζεται, ανάλογα με την επιφάνειά της.
  σε 160 € το τ.μ. μέχρι τα 60 τ.μ.
  σε 320 € το τ.μ. για άνω των 60 τ.μ.
  Προκειμένου για εσωτερική πισίνα τα παραπάνω ποσά διπλασιάζονται.
  Τέλος η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση, και τα οποία ποσά προστίθενται στα συνολικά ποσά της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης που έχει προκύψει από όλα τα παραπάνω.
  Το ετήσιο συνολικό ποσό της αντικειμενικής δαπάνης, που προσδιορίζεται με τα παραπάνω, μπορεί να αμφισβητηθεί από τον φορολογούμενο όταν αυτό είναι μεγαλύτερο από την πραγματική δαπάνη του φορολογουμένου και των μελών που τον βαρύνουν, εφόσον αυτό αποδεικνύεται από τον υπόχρεο με βάση πραγματικά περιστατικά ή στοιχεία.
  Τέτοια περιστατικά είναι:
  • Όταν υπηρετούν την στρατιωτική θητεία
  • Όταν νοσηλεύονται σε Νοσοκομείο
  • Είναι άνεργοι και παίρνουν το σχετικό βοήθημα.
  • συγκατοικούν με συγγενείς πρώτου βαθμού και έχουν μειωμένες δαπάνες διαβίωσης.
  • Είναι φυλακισμένοι. κ.λ.π.
  Εννοείται πως στις παραπάνω αντικειμενικές δαπάνες λογίζονται και τα χρηματικά ποσά που πραγματικά καταβάλλονται για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, όπως αναφέρονται στο άρθρο 17 του Κ.Φ.Ε. και είναι: αυτοκίνητα, ακίνητα, ανέγερση οικοδομών, κινητά μεγάλης αξίας (άνω των 10.000 €), η απόσβεση δανείων κ.λ.π.
  Οι ετήσιες αντικειμενικές δαπάνες που υπολογίζονται, προκειμένου για συνταξιούχους οι οποίοι έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας τους εφαρμόζονται μειωμένες κατά ποσοστό 30% των όσων προκύπτουν σύμφωνα με τις προηγούμενες διατάξεις.
  Αν ο φορολογούμενος δεν καλύπτει με το εισόδημά του το διαμορφούμενο ποσό από τις αντικειμενικές δαπάνες τότε θα φορολογηθεί βάσει αυτού του ποσού.

  Χαλκίδα 3/1/2012
  Γιώργος Μητροπέτρος
  Οικονομολόγος