Καλέι τους βουλευτές της Εύβοιας να συνυπογράψουν την τροπολογία για τα λατομεία Καρύστου
 • ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
  1 .Κεδίκογλου Σίμο
  2. Κεδίκογλου Συμεών
  3. Περλεπέ Αικατερίνη
  4. Παπανδρέου – Παπαδάκη Ουρανία
  5. Μαρίνο Γεώργιο

  Τρίτη, 20 Μαρτίου 2013

  Αγαπητοί συνάδελφοι,
   
  Σας στέλνω μία τροπολογία που διαμόρφωσα σχετικά με τα λατομεία σχιστολιθικών πλακών.  Με την τροπολογία αυτή δίνεται παράταση στο χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα πρέπει οι προβλεπόμενες με τον υφιστάμενο νόμο διαδικασίες να έχουν ολοκληρωθεί και να έχουν αποφανθεί οι αρμόδιες υπηρεσίες σχετικά με την άδεια λειτουργίας τους.
  Λόγω του επείγοντος του θέματος, αλλά και επειδή η Βουλή είναι προγραμματισμένη να λειτουργήσει για ένα μικρό διάστημα ακόμα, θα παρακαλούσα να έχω σύντομα τις υπογραφές όσων συναδέλφων συμφωνούν, προκειμένου να κατατεθεί η Τροπολογία την Πέμπτη ή την Παρασκευή της παρούσας Εβδομάδας ώστε να συμπεριληφθεί σε Νομοσχέδιο της ερχόμενης εβδομάδας.
  Θεωρώ ότι η ενέργεια αυτή θα βοηθήσει την τοπική οικονομία, εκεί όπου δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις λατομικών δραστηριοτήτων, αλλά κυρίως θα δώσει την ευκαιρία σε όλους αυτούς τους επαγγελματίες που ήδη έχουν υποβληθεί σε σημαντικά έξοδα, να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες για τη νόμιμη λειτουργία των δραστηριοτήτων τους.
  Φιλικά,
  Κώστας Μαρκόπουλος
  ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
   
  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ
   
  Στο σχέδιο νόμου «…………………………………………………………………….»
   
  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
   
  Με την τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α’/2010) δίνεται παράταση στην προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο αυτό, μετά την πάροδο της οποίας παύει αυτοδικαίως η εκμετάλλευση των λατομείων σχιστολιθικών πλακών που έχουν υπαχθεί στη διάταξη της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου.
  Η παράταση αυτή προτείνεται διότι έχει υπάρξει καθυστέρηση από πλευράς των αρμοδίων υπηρεσιών, χωρίς να υπάρχει καμία υπαιτιότητα των αιτούμενων για εκμετάλλευση των λατομείων σχιστολιθικών πλακών Νομικών ή Φυσικών προσώπων.
  Ειδικότερα, επειδή προϋπόθεση για την άδεια εκμετάλλευσης είναι η έγκριση των μελετών περιβαλλοντικών όρων που έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα από τους εκμεταλλευτές, καθώς και η έκδοση άδειας επέμβασης από το αρμόδιο Δασαρχείο, με ότι άλλες κατά το νόμο διοικητικές πράξεις έπονται αυτών και αυτές έχουν καθυστερήσει, προσεγγίζοντας πλέον την εκπνοή των χρονικών περιθωρίων που προβλέπονται στη παράγραφο 3 του άρθρου 16 του Ν. 3851/2010, η προβλεπόμενη περίοδος οφείλει να παραταθεί προκειμένου να μπορέσουν οι υπηρεσίες να ολοκληρώσουν τις απαιτούμενες από το νόμο ενέργειες.
  Με δεδομένο ότι οι εκμεταλλευτές των λατομείων σχιστολιθικών πλακών έχουν ήδη υποβληθεί σε οικονομικές δαπάνες για τη συμμόρφωσή τους με το Ν. 3851/2010, παρά τη δυσμενή οικονομική συγκυρία, άνευ της προτεινόμενης παρατάσεως, οι δαπάνες αυτές διακινδυνεύουν να αποβούν άκαρπες.
  Το αρχικό τμήμα της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του Ν. 3851/2010 (από την αρχή της παραγράφου έως «… η αιτηθείσα σύμβαση απευθείας μίσθωσης με το Δημόσιο.» αντικαθίσταται ως εξής:
  « 3. Η κατά την παράγραφο 1 εκμετάλλευση παύει αυτοδικαίως εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου εφόσον δεν έχει ήδη χορηγηθεί στους αιτούντες η άδεια εκμετάλλευσης ή, αν πρόκειται για δημόσιο λατομείο, δεν έχει ήδη συναφθεί η αιτηθείσα σύμβαση απευθείας μίσθωσης με το Δημόσιο.
  Οι κατά νόμο ενέργειες των συναρμοδίων υπηρεσιών θα πρέπει εντός του ως άνω αναφερόμενου διαστήματος να έχουν αποφανθεί οριστικά επί των υποβληθέντων αιτημάτων αναφορικά με τη λειτουργία των λατομείων σχιστολιθικών πλακών.»
  Αθήνα 20/03/2012
   
  Οι προτείνοντες Βουλευτές
  1. Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος
  2. …