Η Δ.Ε.Η εισπράττει παράνομα και άλλο χαράτσι, στα κρυφά! Ο νόμος 2773/99 αρθ. 29 έχει καταργηθεί και αυτό μπορούμε να ΜΗΝ το πληρώνουμε!!!
 • 
  
  _
  DEH_N2773-99.jpg
  Το άρθρο 29 του Νόμου 2773/99, όμως, έχει καταργηθεί από τον Αύγουστο του 2011, με νεότερο νόμο (Ν4001/2011, ΦΕΚ 179Α, 22.8.2011). !!!

  Παραθέτω και το σχετικό άρθρο 195 του Ν4001/2011, τον οποίο νόμο και επισυνάπτω.

  Άρθρο 195 του Ν4001/2011

  Καταργούμενες διατάξεις:

  1. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργούνται:

  α) Τα άρθρα 1 έως και 6, 8 έως και 20, 22 έως και 36,39 και 41 του ν. 3428/2005 (Α΄ 313).

  β) Οι παράγραφοι 7 έως και 10 του άρθρου 7 του ν.3428/2005.

  γ) Οι παράγραφοι 1 έως και 3 του άρθρου 38 του ν.3428/2005. Οποιαδήποτε υφιστάμενη αναφορά στις ως άνω καταργούμενες διατάξεις νοείται στο εξής ως αναφορά στις αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος νόμου.

  δ) Η παράγραφος 8 του άρθρου 7 του ν. 2364/1995(Α΄ 252).

  2. Τα εδάφια τρίτο και τέταρτο της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του ν. 3428/2005, η παράγραφος 6, καθώς και η παράγραφος 14 του ίδιου άρθρου καταργούνται από την πλήρωση ως προς τον ΔΕΣΦΑ ΑΕ των όρων και προϋποθέσεων των διατάξεων του άρθρου 62 του παρόντος νόμου.

  3. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργούνται οι ακόλουθες διατάξεις όπως ισχύουν:

  (α) Τα άρθρα 9, 11, 17, 19, 20, 21, 22, 22α, 23 και 23α του ν. 2773/1999.

  (β) Οι παράγραφοι 1, 2, 5 και 6 του άρθρου 24 του ν.2773/1999.

  (γ) Τα άρθρα 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 και 33 του ν.2773/1999.

  (δ) Τα άρθρα 26, 27, 28 και 29 του ν. 3426/2005.

  (ε) Το άρθρο 5 παράγραφοι 16 και 17, το άρθρο 11, το άρθρο 12 παράγραφοι 21 έως 32 και το άρθρο 21 παράγραφος 2 του ν. 2289/1995.

  (στ) Η υποπερίπτωση γ.20 της περίπτωσης Γ΄ της παρ.ΙΙ του άρθρου 186 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).

  4. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργείται η περίπτωση στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.3468/ 2006, όπως ισχύει.

  5. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργεται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη με το περιεχόμενο των διατάξεων του νόμου αυτού ή αναφέρεται σε θέμα που ρυθμίζεται από αυτόν.

  Τι λένε σήμερα

  Φουσκωμένοι λογαριασμοί ΔΕΗ λόγω... των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας 


  Φουσκωμένοι λογαριασμοί ΔΕΗ λόγω... των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας

  Πολλά νοικοκυριά πληρώνουν υψηλότερα ποσά για τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος έως...

  και 30%, όχι μόνο λόγω των αυξήσεων που επιβλήθηκαν στις χρεώσεις της κιλοβατώρας, αλλά και των υψηλών κλιμακωτών χρεώσεων που επέβαλε η ΔΕΗ στις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ).

  Οι ΥΚΩ είναι το αντάλλαγμα που εισπράττει κάθε χρόνο η ΔΕΗ μέσω των τιμολογίων ώστε να παρέχει στους κατοίκους των νησιών ρεύμα στις ίδιες τιμές με την υπόλοιπη -ηπειρωτική- χώρα.

  Οι ΥΚΩ επιβάλλονται στους λογαριασμούς του επόμενου έτους.


  Οι αυξήσεις που επέβαλε φέτος η ΔΕΗ σε αυτές τις χρεώσεις από τον Ιανουάριο είναι 3.395% στις χαμηλές έως 800KW καταναλώσεις, 32% έως 1.600KW, 38% έως 2.000KW και 26% έως 3.000KW.


  Τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΑΔΜΗΕ, η ζήτηση από το δίκτυο διανομής (δηλαδή από τα νοικοκυριά και τις μικρές επιχειρήσεις) αυξήθηκε κατά 7,9%, αύξηση η οποία οφείλεται κυρίως στην επιλογή της χρήσης κλιματιστικού για θέρμανση, αντί του πετρελαίου θέρμανσης.

  Διευκρινίσεις...

  Με αφορμή τη συζήτηση για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας (ΥΚΩ) στους λογαριασμούς της ΔΕΗ, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, διευκρινίζει ότι:

  Η Πολιτεία εδώ και πολλά χρόνια εχει μεριμνήσει για την εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης όλων των πολιτών στην ηλεκτρική ενέργεια ανεξαρτήτως του τόπου που κατοικούν. Στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής, έχει επίσης ορίσει ότι οι πολύτεκνες οικογένειες θα πρέπει να λαμβάνουν τιμολόγια ηλεκτρισμού με μειωμένη τιμή.

  Επιπλέον πρόσφατα (2010) καθιέρωσε το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) με το οποίο καθιερώθηκε ειδικό χαμηλό τιμολόγιο για τους ευάλωτους καταναλωτές (τρίτεκνους, άνεργους, χαμηλού εισοδήματος και ΑμΕΑ), που αποτέλεσε μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία για να παρασχεθεί ένα δίκτυ ασφαλείας για τους ανθρώπους που έχουν ιδιαίτερα μεγάλες ανάγκες την δύσκολη αυτή περίοδο.

  Όλες οι υπηρεσίες αυτές αποτελούν τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας (ΥΚΩ) και εξασφαλίζουν:

  1) Ίδια τιμολόγια σε νησιά και ηπειρωτική χώρα (παρά το ότι το κόστος παραγωγής ηλεκτρισμού στα νησιά είναι κατά πολύ μεγαλύτερο αυτού στην ηπειρωτική χώρα)
  2) Μειωμένο τιμολόγιο πολυτέκνων
  3) Μειωμένο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο

  Το κόστος των υπηρεσιών αυτών καλύπτεται από τη χρέωση για τις ΥΚΩ που καταβάλλεται μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν.2773 που ίσχυε μέχρι τον 22/8/2011 και σύμφωνα με το άρθρο 196 παρ. 14 του νέου νόμου 4001, που ισχύει από 22/8/2011.

  Το Συμβούλιο της Επικρατείας με πρόσφατη απόφασή του επιβεβαίωσε τη δυνατότητα της Πολιτείας να επιβάλει ΥΚΩ και να γίνεται ανάκτηση του κόστους αυτών από το σύνολο των καταναλωτών, συμφωνα με το Εθνικό και Κοινοτικό Δίκαιο. Με την ίδια απόφαση το ΣτΕ ακύρωσε παλαιότερες Υπουργικές Αποφάσεις (ακυρώθηκαν Υπουργικές Αποφάσεις για τα έτη 2008 του Υπουργείου Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β 1321/3.7.2009) και ομοίως για το 2009 του ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ Β 189/25.2.2010)), επικαλούμενο ότι δεν είχε εκδοθεί ο Κωδικας Διαχειρισης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και δεν είχε απαντηθεί το αίτημα της Ελληνικής Πολιτείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για εξαίρεση των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών από την υποχρέωση απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

  Η πολιτεία έχει ήδη κινηθεί στην κατεύθυνση που θέτει η απόφαση του ΣτΕ, ώστε άμεσα να αντιμετωπισθούν τα νομικά θέματα που αναφέρει και θα προβεί άμεσα στις απαραίτητες νομοθετικές πρωτοβουλίες, ώστε σε καμία περίπτωση να μη τεθεί σε κίνδυνο η παροχή των υπηρεσιών αυτών στους ευάλωτους συμπολίτες μας και στα νησιά.

  Από τις νομοθετικές αυτές ρυθμίσεις ουδεμία πρόσθετη επιβάρυνση θα επέλθει, ούτε για τα παρελθόντα, ούτε για τα επόμενα έτη.
  epikaira.gr