Παρέδωσε τον πρώην Δήμο Μαρμαρίου δίχως χρέη; Συμμετοχική Δημοτική Κίνηση Δήμου Καρύστου «Αλλιώς»
 •  
   

  Συμμετοχική Δημοτική Κίνηση Δήμου Καρύστου
  «Αλλιώς»

  Από τις εκλογές του 2010 έως και σήμερα ο Δήμαρχος ισχυρίζεται ότι παρέδωσε τον πρώην Δήμο Μαρμαρίου καθαρό από χρέη.

  Δυστυχώς για αυτόν τα στοιχεία από την απογράφη του 2010 καταδεικνύουν το αντίθετο:


  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 31/12/2010

  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

   

  ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
  40.117,57
  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
  168.428,00
  ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ
  141.111,37
  ΤΑΜΕΙΟ
  0
  ΣΥΝΟΛΟ

   

  349.656,94

   


  ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

   

  ΔΑΝΕΙΑ
  426.520,11
  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
  622.609,12
  ΣΥΝΟΛΟ

   

  1.049.129,23

   


  ΣΥΝΟΛΟ: -699.472,29 €

     Πώς από το «μηδέν χρέη» φτάσαμε στις 700,000 € χρέη;