Τέλος στις αλλεπάλληλες παρατάσεις και στην αβεβαιότητα για τους Λατόμους της Νότιας Καρυστίας
 •  
  Υπό ψήφιση διάταξη δίνει τη δυνατότητα στους Λατόμους να προγραμματίσουν σωστά τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες

  Προς άρση κάθε παρεξήγησης και προς αποφυγή παραπληροφόρησης σε σχέση με τα λατομεία της Νότιας Εύβοιας ενημερώνουμε, ότι μετά από πολύμηνες διαβουλεύσεις και συντονισμένες προσπάθειες πετύχαμε την προώθηση της νομοθετικής ρύθμισης που θα λύσει το πρόβλημα των λατομείων σχιστολιθικών πλακών, μιας δραστηριότητας εξαιρετικά σημαντικής για την τοπική και εθνική οικονομία και ανάπτυξη. 

  Η διάταξη έχει ήδη ενσωματωθεί στο υπό ψήφιση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και η διαδικασία ψήφισής του αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της εβδομάδας. 

  Η υπό ψήφιση διάταξη δίνει λύση σε όλα τα μέχρι σήμερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκμεταλλευτές των λατομείων σχιστολιθικών πλακών και θέτει τις προϋποθέσεις για την οριστική τους αδειοδότηση και τη δημιουργία ενός ασφαλούς νομικού πλαισίου λειτουργίας των εν λόγω επιχειρήσεων. 

  Ειδικότερα, με τη διάταξη αυτή αντικαθιστάται το άρθρο 16 του ν. 3851/2010 και παρατείνονται οι προθεσμίες εντός των οποίων οι αρμόδιες υπηρεσίες πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις προβλεπόμενες ενέργειές και να έχουν αποφανθεί οριστικά επί των αιτημάτων των εκμεταλλευτών λατομείων σχιστολιθικών πλακών για χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης. Περαιτέρω, αποσαφηνίζονται επιμέρους ερμηνευτικά ζητήματα, που ανέκυψαν στο πλαίσιο της εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 16 του ν. 3851/2010. 

  Πιο συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα σε νομικά και φυσικά πρόσωπα που μέχρι σήμερα δεν έχουν λάβει άδεια εκμετάλλευσης ή δεν έχουν συνάψει σύμβαση μίσθωσης με το Δημόσιο, ανεξαρτήτως του αν ενέπιπταν ή όχι στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 34 του ν. 2115/1993, όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει, να συνεχίσουν τη λειτουργία των εν λόγω λατομείων υπό τις εξής προϋποθέσεις: α) να έχουν καταθέσει αίτηση στο αρμόδιο Δασαρχείο για την αναγνώριση της κυριότητας σε έκταση στην οποία περιλαμβάνεται ο λατομικός χώρος, εντός της προθεσμίας που όριζαν είτε το άρθρο 34 του ν. 2115/1993, είτε το άρθρο 14 του ν. 2702/1999, είτε το αρ. 58 παρ.1 του ν.4030/2011, ή να μην έχουν καταθέσει αίτηση εντός των ανωτέρω προθεσμιών αλλά να εκμεταλλεύονται αποδεδειγμένα το λατομικό χώρο, όπως αυτός αποτυπώνεται στους ορθοφωτοχάρτες έτους 1996 ή να έχουν ιδιοκτησιακό δικαίωμα αναγνωρισμένο δικαστικά ή διοικητικά αλλά να μην έχουν καταθέσει αίτηση εντός των ανωτέρω προθεσμιών και να εκμεταλλεύονται αποδεδειγμένα το λατομικό χώρο, όπως αυτός αποτυπώνεται στους ορθοφωτοχάρτες έτους 1996 και β) να έχουν ήδη υποβάλλει ή να υποβάλουν εντός έξι (6) μηνών αίτηση έγκρισης επέμβασης ή παραχώρησης, αίτηση για τη χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης, τεχνική μελέτη, μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, και αίτηση για τη σύναψη απευθείας σύμβασης μίσθωσης, αν πρόκειται για δημόσιο λατομείο ή αίτηση για αναγνώριση της έκτασης. 

  Ειδικώς αυτοί που έχουν ιδιοκτησιακό δικαίωμα ήδη αναγνωρισμένο διοικητικά ή δικαστικά, θα υποβάλουν μόνο αίτηση έγκρισης επέμβασης ή παραχώρησης, αίτηση για τη χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης, τεχνική μελέτη και μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

  Αξίζει να σημειωθεί ότι η υπό ψήφιση διάταξη προβλέπει την αναστολή της είσπραξης προστίμων, εκτέλεσης των πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής και των πρωτοκόλλων καθορισμού αποζημίωσης χρήσης που έχουν επιβληθεί με τη δασική νομοθεσία, μέχρι την επίλυση των ιδιοκτησιακών ζητημάτων. 

  Επιπλέον, προβλέπεται ότι πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής, αποφάσεις κήρυξης αναδάσωσης, διοικητικές ποινές προστίμων ή ειδικής αποζημίωσης και κάθε άλλη διοικητική πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με τη δασική νομοθεσία για την προστασία των δασικού χαρακτήρα εκτάσεων των λατομείων, αίρονται υποχρεωτικά με πράξη του αρμόδιου οργάνου, εάν έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις της εν λόγω διάταξης, καθώς και ότι μέχρι την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας, δεν εκδίδονται διοικητικές πράξεις προστασίας των δασικού χαρακτήρα εκτάσεων.


  Σίμος Κεδίκογλου