''Πράσινο'' για την επισκευή του μόλου Καρύστου και την επισκευή τμήματος του λιμένα Μαρμαρίου
 •  
  Πρακτικο Συνεδριασης ΟΛΝΕ Α.Ε. Απόφαση 59η. Στη Χαλκίδα, σήµερα την 20η /05/2014 ηµέρα Τρίτη και ώρα 17:00 συνήλθε στα Γραφεία της Εταιρείας, µετά από έγγραφη πρόσκληση του προέδρου της µε αρ.εσ. πρωτ. 8ΕΣ - 16/05/2014 που επιδόθηκε εµπρόθεσµα και νόµιµα στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού. Στη συνεδρίαση παρευρέθησαν τα κάτωθι µέλη του ∆.Σ.:


  1. Τσέργας Αθανάσιος του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος 
  2. Κουλουρίδης Κωνσταντίνος του Γεωργίου, Μέλος 
  3. Μπουρµάς Ηλίας του Γεωργίου, Μέλος 
  4. Τσιρογιαννίδης Ιωάννης του Γεωργίου, Μέλος 
  5. Σύρακα Γάσπαρη Μαρία του Αντωνίου, Μέλος 
  6. Παπανικολάου Παναγιώτης του Γεωργίου, Μέλος 

  Στη συνεδρίαση παρευρέθη ο εκπρόσωπος των εργαζοµένων Πάνος Γεώργιος , καθώς και  η Παπαγεωργάκη Ελένη για εκτέλεση καθηκόντων γραµµατέα ∆.Σ. 

  Αποφασίζει οµόφωνα 

  Την έγκριση των πρακτικών των διαγωνισµών, ήτοι:  1. Εγκρίνει το αποτέλεσµα του πρόχειρου διαγωνισµού που διενεργήθηκε στις 13-5-2014 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου : ‘ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΩΛΟΥ  ΚΑΡΥΣΤΟΥ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ προϋπολογισµού 70.000,00 € συµπ/νου ΦΠΑ. Το έργο  έχει χρηµατοδότηση από Πιστώσεις του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων  (κωδικός ενάριθµου έργου 2013ΣΕ18900010 ). 

  Κατακυρώνει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού και αναθέτει την εκτέλεση στην µειοδότρια εργοληπτική επιχείρηση µε την επωνυµία «ΚΟΛΛΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ», µε  ποσοστό έκπτωσης 2%. 

  2. Εγκρίνει το αποτέλεσµα του πρόχειρου διαγωνισµού που διενεργήθηκε στις 13-5-2014 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου : ‘ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΠΙ∆ΩΣΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ’ προϋπολογισµού 70.000,00 € συµπ/νου ΦΠΑ. Το έργο έχει χρηµατοδότηση από Πιστώσεις του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (κωδικός ενάριθµου έργου 2013ΣΕ18900012 ). 
  Κατακυρώνει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού και αναθέτει την εκτέλεση στην µειοδότρια εργοληπτική επιχείρηση µε την επωνυµία «ΠΑΣΣΑΣ Γ.- ΠΑΣΣΑΣ Ν. Ε.Ε.», µε ποσοστό έκπτωσης 2%. 

  Έγινε, αποφασίστηκε και υπογράφηκε την ίδια ηµέρα. 
  ∆.Σ. ΟΛΝΕ Α.Ε. 
     
  Ο Πρόεδρος                            Η Γραµµατέας                              Τα µέλη 
  Τσέργας Αθανάσιος             Παπαγεωργάκη Ελένη            Κουλουρίδης Κων/νος 
                                                                                            Μπουρµάς Ηλίας 
                                                                                            Τσιρογιαννίδης Ιωάννης
                                                                                             Σύρακα Γάσπαρη Μαρία 
                                                                                             Παπανικολάου Παναγιώτης