Σήμερα 22/07/2014 κατετέθη από τους βουλευτές Ευβοίας Κωνσταντίνο Μαρκόπουλο και Δημήτριο Αναγνωστάκη η τροπολογία, με γεν. αριθμό 1599 και ειδικό 204, περί ιδιοκτησιακού καθεστώτος των δασικών εκτάσεων του N. Ευβοίας.
 •  Κατατέθηκε η τροπολογία για το ιδιοκτησιακό της Εύβοιας

   

  Η τροπολογία αυτή προέκυψε μετά από πολύμηνες πιέσεις και διαπραγματεύσεις των βουλευτών με το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
  Σοβαρή συμβολή είχε η πρόεδρος του συλλόγου «Καβοντόρου Γη» κ. Μαρία Γκάγκωση, που συμμετείχε στις συναντήσεις. Νομική και τεχνοκρατική συμβολή είχε επίσης ο τ. βουλευτής κ. Γ. Παπαγεωργίου, με την ιδιότητα του νομικού.

  Η συζήτηση για την τροπολογία θα γίνει στη Βουλή, στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Περιβάλλοντος περί δασικών εκτάσεων, στην αρμόδια επιτροπή και κυρίως στην ολομέλεια την άλλη εβδομάδα.

  Ο πυρήνας της τροπολογίας είναι η εξομοίωση του νομικού καθεστώτος ιδιοκτησίας της Εύβοιας με αυτό των Ιονίων νήσων, της Κρήτης, Λέσβου, Σάμου, Χίου, Κυθήρων κλπ. Δηλαδή στην Εύβοια θα αναγνωρίζονται οι ιδιοκτησίες, εξαιρούμενες από το δασικό νόμο 998/1979.

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
   
  «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ – ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ»
   
  Άρθρο …..
    
  1. Τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 62 του Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289Α) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ – δασικών εκτάσεων ως ακολούθως:
   
  «Κατ’ εξαίρεσιν η διάταξις αύτη δεν ισχύει εις τας περιφέρειας των Πρωτοδικείων των Ιονίων Νήσων, της Κρήτης, της Εύβοιας και των νομών Λέσβου, Σάμου και Χίου, και των νήσων Κυθήρων, Αντικυθήρων και Κυκλάδων καθώς και της περιοχής της Μάνης όπως αυτή ορίζεται από διοικητικά όρια των Καλλικρατικών Δήμων Ανατολικής και Δυτικής Μάνης.»
   
  2. Τροποποιείται το στοιχείο III ε) της παραγράφου I του άρθρου 10 του ν. 3208/2003 ως ακολούθως:
   
  «ε) Στην εγχώρια περιουσία των νήσων Κυθήρων και Αντικυθήρων κατά τις διατάξεις του άρθρου 84 του Ν. 1416/1986 (ΦΕΚ 18Α), καθώς και της νήσου Εύβοιας.»
   
  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
   
  Οι προτεινόμενες προσθήκες στα οικεία άρθρα έχουν ως σκοπό τον τερματισμό των αμφισβητήσεων του δικαιώματος ιδιοκτησίας επί των δασών, δασικών εκτάσεων και χορτολιβαδικών εκτάσεων στην περιοχή της νήσου Ευβοίας, καθώς και στην αποκατάσταση του δικαίου και στην αποφυγή περαιτέρω δοκιμασιών των κατοίκων αυτής.
   
  Το θέμα της ιδιοκτησίας των ανωτέρω εκτάσεων έχει ως ακολούθως:
   
  Η νήσος Εύβοια δεν περιήλθε στο Ελληνικό Κράτος διάδοχο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, με δικαίωμα πολέμου, διότι δεν καταλήφθηκε από τον Ελληνικό απελευθερωτικό στρατό αλλά παραδόθηκε από τις οθωμανικές αρχές του νησιού στην Ελληνική Κυβέρνηση, με την υποχρέωση η οποία περιελήφθη στο από 3-2-1830 πρωτόκολλο του Λονδίνου, να αγορασθούν όλα τα κτήματα των Οθωμανών υπηκόων (μεταξύ των οποίων και τα έχοντα χαρακτήρα δάσους ή δασικής ή χορτολιβαδικής έκτασης) από το Ελληνικό Κράτος, δυνατότητα ωστόσο την οποία δεν είχε το τελευταίο, με αποτέλεσμα να τα αγοράσουν και μάλιστα μετά από υπόδειξη της Κυβερνήσεως, πολίτες, τόσο έλληνες όσο και ξένοι. Εξ αυτού άλλωστε του λόγου, για όλη την έκταση της νήσου Ευβοίας και για τα δάση και τις δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις, οι κύριοι αυτών, έχουν τίτλους που παρουσιάζουν νομική ακολουθία έως το έτος 1885.
   
  Ειδικότερα στην πλειονότητα τους οι ιδιοκτήτες διαθέτουν τίτλους ιδιοκτησίας που παρουσιάζουν αλληλουχία τουλάχιστον 160 και πλέον ετών, η ύπαρξη των οποίων επιβεβαιώνει και τη φυσική εξουσίαση των εκτάσεων αυτών και οδηγεί αβίαστα στην εδραία πεποίθηση τους, τους οποίους θα πρέπει να σημειωθεί ότι επί σειρά δεκαετιών δεν είχε οχλήσει το Κράτος, ότι η κυριότητα των εκτάσεων αυτών τους ανήκει.
   
  Από τα ανωτέρω προκύπτει αβίαστα ότι αποτελεί άδικη περιπέτεια για τους ιδιοκτήτες κατοίκους των εν λόγω περιοχών, οι οποίοι επί σχεδόν δύο αιώνες φορολογούνταν και φορολογούνται για τα ακίνητα αυτά και πληρώνουν φόρους μεταβιβάσεως καθώς και τέλη και δικαιώματα μεταγραφών, η οποία όψιμη αμφισβήτηση της κυριότητας τους έχει ως αποτέλεσμα να σύρονται αυτοί επί πολλών ετών στα Δικαστήρια για να επιβεβαιώσουν την κυριότητα τους, δηλαδή καλούνται να καταβάλλουν μεγάλα ποσά, εντός οικονομικής κρίσης, προκειμένου να επιτύχουν διοικητική αναγνώριση της κυριότητάς τους, η οποία πηγάζει από σειρά τίτλων που φτάνει έως το 1885.
   
  Η όποια ως άνω όψιμη αμφισβήτηση προκαλεί στους πολίτες, εκτός της δικαιολογημένης αγανάκτησης τους, ανασφάλεια στις συναλλαγές και παραβίαση της αρχής της χρηστής διοίκησης και του κράτους δικαίου.
   
  Επίσης θα πρέπει να τονισθεί ότι με την διάταξη αυτή, εξαλείφονται και οι κοινωνικοί κλυδωνισμοί που είχαν δημιουργηθεί στη περιοχή εξαιτίας της άνισης μεταχείρισης των εκτάσεων ιδιοκτησίας των πολιτών και των εκτάσεων των οικοδομικών συνεταιρισμών στην αυτή νήσο, που προήλθαν από τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του ν. 3208/2003 όπου θεσπίστηκε ότι:
   
  « 10. Το δάσος Παγώντος, καθώς και τα υπόλοιπα δάση που κατέχονται από τους Αναγκαστικούς Συνεταιρισμούς Διαχειρίσεως Αδιαίρετων Δασών του Νομού Ευβοίας, που συστήθηκαν και λειτουργούν κατά τις διατάξεις του Ν. 1627/1939 (ΦΕΚ 190 Α) ανήκουν κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας στους παραπάνω Συνεταιρισμούς, εφόσον υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας προ του έτους 1885. Τα εν λόγω δάση τα διαχειρίζονται οι Συνεταιρισμοί σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.»
   
  Στα πλαίσια της ασφάλειας δικαίου και προς άρση των όποιων αμφισβητήσεων και δικαστικών ενεργειών με την παρούσα διάταξη επιλύεται ένα χρόνιο πρόβλημα με σεβασμό της ιδιοκτησίας, λαμβάνοντας υπόψη και την πάγια νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική τη σταθερότητα των συναλλαγών, αποκλείει την ανατροπή από τα Κράτη καταστάσεων που δημιουργήθηκαν από πολίτες τους, χωρίς επί μακρά σειρά δεκαετιών να αντιδράσει το Κράτος και παγιώθηκαν ως ιδιωτικές περιουσίες που ευρύτατα προστατεύονται από το πρώτο πρόσθετο πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ.
   
  Αθήνα, Τρίτη 22 Ιουλίου 2014 
   
  Οι βουλευτές
   
  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ