Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις Εκπαιδευτών στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του Δήμου Καρύστου
 •  
  Ο Δήμος Καρύστου σας ενημερώνει ότι: Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Δήμων Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου», που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε εκπαιδευτές, για σύναψη σύμβασης έργου στους δήμους υλοποίησης.

  Οι ενδιαφερόμενοι επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση για μία μόνο ειδικότητα και σε έναν μόνο Δήμο της επιλογής τους. Η υποβολή περισσότερων αιτήσεων και η επιλογή περισσότερων δήμων αποτελούν λόγο αποκλεισμού από την διαδικασία επιλογής. 
   
  Όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση για θέση εκπαιδευτή στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του Δήμου Καρύστου, καλούνται να αποστείλουν με μορφή συστημένου, τον φάκελο δικαιολογητικών μαζί με την αίτηση υπογεγραμμένη, στο Δημαρχείο Καρύστου, Ιωάννη Κότσικα & Ελλήνων Αμερικής, 34001, Κάρυστος (υπόψιν κας Γκουμάτση).
   
  Την αίτηση θα την βρείτε στο παράρτημα IV της παρούσας προκήρυξης. Αιτήσεις γίνονται αποδεκτές μόνο ταχυδρομικά με μορφή συστημένου.
   
  Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση (απλή ταχυδρομική αποστολή, fax, e-mail ή αυτοπροσώπως), η αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή και θα απορρίπτεται. 
   
  Προθεσμία υποβολής αιτήσεων εντός σφραγισμένου φακέλου διαστάσεων Α4, από 10/10/2014 έως και 23/10/2014. 
   
  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κα Σοφία Γκουμάτση, στα τηλέφωνα 2224350000 και 6979118736.