200 εκ. ? στο Ελληνικό Δημόσιο από διαφθορά & κακοδιοίκηση
 • Ποσό που αγγίζει τα 200.000.000 ευρώ έχουν επιστραφεί στο Ελληνικό Δημόσιο, μετά τον εντοπισμό φαινομένων διαφθοράς, κακοδιοίκησης, αναποτελεσματικότητας, αδιαφάνειας και χαμηλής ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών από τις Δημόσιες Υπηρεσίες, μέσω του ελεγκτικού μηχανισμού του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ).

  Σύμφωνα με τα στοιχεία, που αποκαλύπτει το epoli.gr, oι πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι οι εξής: 

  1.
  Από έλεγχο που διενεργήθηκε σε ΟΤΑ της Νότιας Εύβοιας, με αντικείμενο την αξιοποίηση των εσόδων που προέρχονταν από το ειδικό ανταποδοτικό τέλος 3% υπέρ ΟΤΑ από παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) διαπιστώθηκε, ότι ο Πρόεδρος της Κοινότητας εισέπραξε από τον αρμόδιο φορέα διαχείρισης, χωρίς να αποδώσει στην οικεία Δ.Ο.Υ. (Καρύστου), η οποία ασκούσε την ταμειακή υπηρεσία της εν λόγω Κοινότητας, συνολικό ποσό 1.308.603,34 ευρώ. Η έκθεση διαβιβάστηκε στην Οικονομική Επιθεώρηση του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να προβεί στον καταλογισμό του ως άνω ποσού.
   
  2. Κατόπιν σχετικών επιθεωρήσεων σε πέντε Πολεοδομικές Υπηρεσίες του Ν. Αττικής, επισπεύστηκε η επί μακρόν εκκρεμούσα βεβαίωση προστίμων ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετων κατασκευών. Χαρακτηριστικά αναφέρεται, ότι ήδη κατά τη διάρκεια του ελέγχου βεβαιώθηκαν πρόστιμα, ύψους 1.876.390,93 ευρώ.
   
  3. Κατόπιν ελέγχου του ΣΕΕΔΔ σε Δασαρχείο της Στερεάς Ελλάδας, σχετικά με τη νομιμότητα πράξεων χαρακτηρισμού εκτάσεων, ως μη δασικών, οι οποίες στη συνέχεια οικοδομήθηκαν, σε υλοποίηση πρότασης του ΣΕΕΔΔ, η αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, κατέγραψε αυθαίρετες κατασκευές και καταλόγισε πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων ύψους 1.200.000 ευρώ.
   
  4. Κατόπιν ελέγχου του ΣΕΕΔΔ, με αντικείμενο την έκδοση αποφάσεων δημοσιονομικής διόρθωσης, για την ανάκτηση των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων από πόρους του Κρατικού Προϋπολογισμού, για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, στο πλαίσιο του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, του Ταμείου Συνοχής και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών για την Προγραμματική Περίοδο 2000 - 2006, η Ειδική Υπηρεσία - Αρχή Πληρωμής της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σε υλοποίηση σχετικής πρότασης του ΣΕΕΔΔ, προέβη άμεσα στην έκδοση όλων των εκκρεμουσών αποφάσεων δημοσιονομικής διόρθωσης και στην αποστολή χρηματικών καταλόγων στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. για συνολικό ποσό 2.019.187,00 ευρώ