Δεκτή η τροπολογία για τους λατόμους Καρύστου
 • Δεκτή έκανε ο αναπληρωτής Υπουργός ΠΕΚΑ κ. Ταγαράς Νίκος την τροπολογία που κατέθεσε ο Σίμος Κεδίκογλου, βουλευτής Εύβοιας της ΝΔ για την παράταση προθεσμίας της  αδειοδότησης των Λατομείων της Νότιας Καρυστίας.

  Ως γνωστόν με προηγούμενες παρεμβάσεις του βουλευτή είχε λυθεί το χρόνιο πρόβλημα της διαδικασίας των αδειοδοτήσεων των λατομείων σχιστολιθικών πλακών  Καρύστου, όμως η μεταγενέστερη ψήφιση του νέου δασικού νόμου άλλαξε τις προϋποθέσεις με αποτέλεσμα τα λατομεία να κινδυνεύουν να κλείσουν.


  Μετά την αποδοχή της τροπολογίας η λειτουργία των λατομείων συνεχίζεται και παράλληλα οι ιδιοκτήτες έχουν τον απαιτούμενο χρόνο για τη διαδικασία που απαιτείται για την έκδοση της άδειας εκμετάλλευσης.  

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ «ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ & ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ν. 3448/2006 (Α΄ 57), ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2013/37/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ & ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΣΔΔΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»   


  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗΜε το άρθρ.27 ν.4258/2014 (ΦΕΚ 94Α΄ της 14.04.2014), αντικαταστάθηκε το άρθρ.16 ν.3851/2010 και αντιμετωπίστηκε σε ρεαλιστική βάση, το ζήτημα της εκμεταλλεύσεως των λατομείων σχιστολιθικών πλακών, που λειτουργούν σε εκτάσεις αμφισβητουμένης ιδιοκτησίας. Συγκεκριμένα, προς το σκοπό προστασίας του περιβάλλοντος, με την παρ.1 θεσπίστηκε 6μηνη προθεσμία προκειμένου οι εκμεταλλευτές των λατομείων να υποβάλλουν τις προβλεπόμενες από την δασική νομοθεσία, τη νομοθεσία των λατομείων και την περιβαλλοντική νομοθεσία, μελέτες και λοιπά δικαιολογητικά προς έγκριση, ενώ ταυτόχρονα με την παρ.2 θεσπίστηκε 5μηνη προθεσμία από την κατάθεσή τους, εντός της οποίας οι κατά τόπο Υπηρεσίες Περιβάλλοντος να τις εγκρίνουν. Και με την παρ.4, τάχθηκε προθεσμία 20 μηνών για την έκδοση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ιδιοκτησίας Δασών (ΣΙΔ), που θα κρίνουν το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Στον ενδιάμεσο χρόνο και μέχρι της εγκρίσεως των μελετών, επετράπη η συνέχιση της λειτουργίας των λατομείων αυτών, ώστε να προστατευθούν προσωρινώς και προβλέφθηκε η διακοπή της λειτουργία τους, σε περίπτωση μη εγκρίσεως των μελετών. 


  Όμως τον Αύγουστο τρέχοντος έτους 2014, ψηφίστηκε ο ν.4280 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 159Α΄ της 8.08.2014, με τον οποίο αντικαταστάθηκε σειρά διατάξεων του ν.998/79 «περί προστασίας των δασών και των δασικών εκτάσεων» και ρυθμίστηκαν εξαντλητικά οι προϋποθέσεις  για την επέμβαση προς λατομική εκμετάλλευση σε δάσος ή δασική έκταση, ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος. 

  Κατά συνέπεια, οι μελέτες και τα εν γένει δικαιολογητικά που έπρεπε να υποβληθούν εντός της 6μήνου προθεσμίας του άρθρ.27 παρ.1 ν.4258/2014, λόγω του δασικού χαρακτήρα των εκτάσεων όπου λειτουργούν τα λατομεία σχιστολιθικών πλακών, οφείλουν πλέον να ακολουθούν και προσαρμοστούν στις νεότερες διατάξεις του ν.4280/2014.

  Επομένως, συντρέχει ανάγκη να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος, προς το σκοπό αυτό και οι μελέτες που θα υποβληθούν να ακολουθήσουν τις νεότερες ρυθμίσεις, διότι διαφορετικά, θα πρέπει να επιστραφούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, ενέργεια που τελικά θα αποβεί μακροχρόνιος και με αβέβαια αποτελέσματα.

  Για τους λόγους αυτούς προτείνεται, να παραταθεί για ένα τρίμηνο (έως 14.01.2015) η 6μηνος προθεσμία του άρθρ.27 παρ.1 και αντιστοίχως παραταθούν για ένα τρίμηνο η 5μηνος προθεσμία της παρ.2 και  η προθεσμία των 20 μηνών της παρ.4. ιδίου άρθρ.27 ν.4258/2014.

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ«Παρατείνεται για ένα 3μηνο, μετατρεπομένης σε προθεσμία εννέα  (9) μηνών, η προθεσμία της παρ.1 του άρθρ.27 ν.4258/2014 και αντιστοίχως παρατείνονται για ένα τρίμηνο, η προθεσμία των πέντε (5) μηνών της παρ.2 και των είκοσι (20) μηνών της παρ.4 του ιδίου άρθρου 27 ν.4258/2014.»

   Οι Βουλευτές

  Σίμος Κεδίκογλου

  Άδωνις Γεωργιάδης