Αυτή είναι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το ''Κοχύλι'' στο Διαύγεια
 •  
  «Λήψη απόφασης σχετικά με την λειτουργία του καταστήματος ΚΟΧΥΛΙ κατόπιν γνωμοδότησης Νομικού Συμβούλου» στην από την 13 Νοεμβρίου 2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου που δημοσιεύτηκε στις 18/11/2014 στο Διαύγεια του Δήμου Καρύστου
  ΘΕΜΑ: ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο «Λήψη απόφασης σχετικά με την λειτουργία του καταστήματος ΚΟΧΥΛΙ κατόπιν γνωμοδότησης Νομικού Συμβούλου».

  Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 1ο ΕΚΤΑΚΤΟ θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα εξής:
   
  Με τα υπ’ αρ. 42166/1959 και 44613/1963 παραχωρητήρια του Υπουργείου Οικονομικών εκποιήθηκαν προς το Δήμο Καρύστου διαδοχικά το με αρ. ΒΚ 45 δημόσιο κτήμα εκτάσεως συνολικά 160 τ.μ. το οποίο βρίσκεται στη θέση Ψιλή Άμμος και ακολούθως το υπ’ αρ. ΒΚ 47 δημόσιο κτήμα εκτάσεως 670 τ.μ. στην ίδια θέση.
   
  Ο όρος που υπάρχει στα παραχωρητήρια: «τελεί προς τον αποκλειστικόν σκοπόν της επεκτάσεως των απποδυτηρίων των θαλασσίων λουτρών, απαγορευόμενης της χρησιμοποιήσεως του παραχωρουμένου ακινήτου δι’ άλλον σκοπόν» με το πέρασμα των χρόνων κατέστη ανενεργός καθώς οι ανάγκες της πολυσύχναστης παραλίας και οι ανάγκες συντήρησης των αποδυτηρίων και των εγκαταστάσεων των λουομένων επέβαλαν την εκμίσθωση του χώρου και την λειτουργία αναψυκτηρίου.
   
  Έτσι στο κτήμα ΒΚ 47 λειτουργεί από την δεκαετία του 1960 αναψυκτήριο για τις ανάγκες της πολυσύχναστης παραλίας όπως προκύπτει από το με αρ. 8822/30-12-2010 έγγραφο του Δημάρχου Καρύστου, το οποίο αναψυκτήριο έχει εξαιρεθεί από την κατεδάφιση με τη με αρ. 2034/13-10-88 απόφαση Νομάρχη.
   
  Το έτος 1998 ο Δήμος Καρύστου χορήγησε στον κ. Μπαλτά Ελευθέριο την με αρ. 1773/30-7-1998 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος αναψυκτηρίου με διακριτικό τίτλο «ΚΟΧΥΛΙ» προφανώς ελέγχοντας την τήρηση των όρων που προέβλεπαν το έτος 1998 οι σχετικές διατάξεις.
   
  Ο κ. Μπαλτάς Ελευθέριος έλαβε νέα άδεια λειτουργίας καταστήματος με την με αρ. 216/2012 Απόφαση Δημάρχου και με αρ. πρωτ. 12995/21-9-2012 κατόπιν της νομιμοποίησης των αυθαιρέτων κατασκευών του κτιρίου σύμφωνα με την με αρ. 12/2012 προέγκριση της Δημοτικής Κοινότητας Καρύστου και την με αρ. 4094/20-9-2012 σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Υγείας.
   
  Κατόπιν των με αριθ. πρωτ. Δ10Α1167120/6170ΕΞ2013/31.10.2013 και Δ10Α1167118/5419ΕΞ2013/31.10.2013 εγγράφων του Υπ. Οικονομικών έγινε ανάκληση της παραχώρησης των δημοσίων κτημάτων ΑΒΚ-45 και ΑΒΚ-47.
   
  Το Δημ. Συμβούλιο Καρύστου με την με αρ. 307/2013 απόφασή του ζήτησε εκ νέου την παραχώρηση των ανωτέρω δημοσίων κτημάτων και αποστείλαμε στο Υπουργείο Οικονομικών το σχετικό αίτημα με το με αρ. 1562/31-1-2014 έγγραφό μας. Ταυτόχρονα με την από 10-1-2014 αίτησή μας ενώπιον του ΣτΕ ζητήσαμε την ακύρωση των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων.
   
  Με την αρ. 77/2014 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας, η οποία κοινοποιήθηκε στην υπηρεσία μας την 26-5-2014, ακυρώθηκε η 216/21-9-2012 απόφαση του Δημάρχου Καρύστου που χορηγούσε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας στο κατάστημα «ΚΟΧΥΛΙ» και η με αρ. 15/22-9-2012 απόφαση του Συμβουλίου της δημοτικής Κοινότητας Καρύστου που χορηγούσε άδεια λειτουργίας μουσικής στο ίδιο κατάστημα.
   
  Με την με αρ. 351/2014 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία κοινοποιήθηκε στην υπηρεσία μας την 7-10-2014, διατάχθηκε μέχρι την έκδοση οριστικής αποφάσεως επί της εκκρεμούς αιτήσεως ακυρώσεως, η αναστολή εκτελέσεως της Δ10Α1167120/6170ΕΞ2013/31.10.2013 αποφάσεως του Υπουργού Οικονομικών, καθ’ ό μέρος αφορά το ανατολικό τμήμα (Ξ-2) του επίδικου ακινήτου όπου λειτουργεί το προαναφερθέν αναψυκτήριο του κ. Μπαλτά Ε., «ώστε να συνεχιστεί η λειτουργία του αναψυκτηρίου τούτου, χωρίς να παρακωλύεται η πρόοδος της διοικητικής διαδικασίας που αφορά την κατά τα λοιπά υλοποίηση της προσβαλλόμενης ανακλητικής αποφάσεως του Υπουργού Οικονομικών».
   
  Με την με αρ. 449-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ορίστηκε πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου ο κ. Καλλίγερος Κων/νος για να διαχειριστεί τις δικαστικές υποθέσεις του καταστήματος ΚΟΧΥΛΙ και να εκπροσωπήσει τον Δήμο σε αυτές.
   
  Ο ανωτέρω δικηγόρος υπέβαλε στον Δήμο την από 10-11-2014 γνωμοδότησή του που έλαβε αρ. πρωτ. 18149/13-11-2014 από τον Δήμο, σύμφωνα με την οποία :
   
  «Την 18-10-2014 μου αναθέσατε να μελετήσω τον φάκελο του καταστήματος «Κοχύλι» που λειτουργεί στον Δήμο σας και μου θέσατε υπ’ όψιν μεταξύ των άλλων στοιχείων και την απ’ αριθμό 77/2014 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας ως επίσης και την υπ’ αριθμό 351/2014 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας.
   
  Φρονώ ότι η απόφαση αναστολής του ΣτΕ, δεν αφορά την υπ’ αριθμό 77/2014 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας, η ισχύς της οποίας δεν ανεστάλη ούτε ανετράπη, καθότι δεν σας έχει κοινοποιηθεί μια τέτοια απόφαση μέχρι σήμερα από το αρμόδιο δικαστήριο που δεν είναι άλλο από το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά. Αντίθετα με την με αρ. 81/2014 απόφασή του το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά ΔΕΝ ανέστειλε την ισχύ της άνω αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας κατόπιν σχετικής αιτήσεως του ενδιαφερομένου. Είναι προφανές ότι η απόφαση αναστολής του ΣτΕ ουδεμία έννομη συνέπεια επάγεται σε σχέση με την ισχύ της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του εν λόγω καταστήματος, καθώς αντικείμενο της αίτησης αναστολής επί της οποίας εξεδόθη η απόφαση του ΣτΕ ήταν η αναστολή της εκτελεστότητας της με αριθ. πρωτ. Δ10Α1167120/6170ΕΞ2013/31.10.2013 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών περί ανακλήσεως του με αρ. 44613/1963 παραχωρητηρίου του ίδιου Υπουργού και όχι η αναστολή της εκτέλεσης της υπ’ αρ. 77/2014 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας.
   
  Όθεν από τα υποβληθέντα σε μένα στοιχεία, πιστεύω ότι σήμερα δεν υφίσταται άλλη λύση εκ μέρους του Δήμου παρά μόνον η σφράγιση του εν λόγω καταστήματος. Άλλωστε διαπιστώνω, ότι προς αυτή την κατεύθυνση σας εισηγούνται και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.
   
  Προς τούτο θεωρώ, ότι είναι επιβεβλημένη η άμεση σφράγιση του εν λόγω καταστήματος, για τους λόγους που αναφέρονται στην άνω απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας, εμμένοντες προς τούτο στις σχετικές προηγούμενες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημαρχιακής Επιτροπής, γνωρίζοντας σχετικά και στην εποπτεύουσα αρχή του Δήμου ήτοι στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση».
   
  Ακολούθως ο Δήμαρχος πρότεινε να ληφθεί απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για να αποσταλεί έγγραφο στην Εποπτεύουσα Αρχή του Δήμου ήτοι στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση με ερώτημα για τις περαιτέρω ενέργειες του Δήμου.
   
  Ακολούθως ο αρχηγός της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Μανώλης Ιωαν. Νικόλαος διατύπωσε την άποψη πως το θέμα δεν έπρεπε να είχε έρθει καν στο Συμβούλιο αφού δεν είναι αρμοδιότητα του Συμβουλίου η σφράγιση των καταστημάτων που λειτουργούν χωρίς άδεια αλλά έπρεπε ο Δήμαρχος να δώσει εντολή για σφράγιση αμέσως μόλις συστάθηκε η επιτροπή σφράγισης. Διαφώνησε επίσης με την υποβολή ερωτήματος στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
   
  Ακολούθως ο Δημ. Σύμβουλος Οικονόμου Γεώργιος αφού συμφώνησε με τον τέως Δήμαρχο συμφώνησε με την αποστολή ερωτήματος στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση αρκεί το θέμα να μην ξαναέρθει στο Δημ. Συμβούλιο.
  Ακολούθως ο Δήμαρχος πρότεινε να μπει ένα χρονικό όριο για να απαντήσει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ούτως ώστε να ενεργηθούν τα νόμιμα και έτσι να αποφύγει ο Δήμος τυχόν δικαστικές περιπέτειες.
   
  Ακολούθως ο Δημ. Σύμβουλος κ. Πολυχρονίου Πολυχρόνης εξέφρασε την άποψη ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας καταρρίπτει το σκεπτικό της με αρ. 77/2014 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας και άρα το κατάστημα μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί.
   
  Ακολούθως ο Δημ. Σύμβουλος κ. Παπαλυμπέρης Ισιδ. εξέφρασε την άποψη πως η αρμοδιότητα για την σφράγιση καταστημάτων που λειτουργούν χωρίς άδεια είναι του Δημάρχου και όχι του Δημ. Συμβουλίου. Ακόμα είπε πως η γνωμοδότηση του δικηγόρου δεν λέει να ρωτήσουμε την Αποκεντρωμένη Διοίκηση αλλά να σφραγίσουμε το κατάστημα και τόνισε πως το θέμα ήρθε στο Δημ. Συμβούλιο χωρίς προειδοποίηση και έκανε τρεις επισημάνσεις : 
  α) Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι αναρμόδιο να αποφασίσει για το θέμα , 
  β) Το Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα δεν δίνει καμία παράταση για την λειτουργία του καταστήματος, γ) Απόψε να διευκολύνουμε την Διοίκηση του Δήμου να πάρει μια επιπλέον γνώμη από την Εποπτεύουσα Αρχή.
   
  Ακολούθως η Δημ. Σύμβουλος κ. Τούρλα Γεωργία διαφώνησε πως το θέμα της σφράγισης του καταστήματος είναι μόνο του Δημάρχου λέγοντας πως ο Δήμαρχος έχει το δικαίωμα να φέρνει θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο και υποστήριξε πως είναι δεδομένη ο απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου περί ακύρωσης της άδειας λειτουργίας του καταστήματος και βάσει αυτής το κατάστημα πρέπει να σφραγιστεί άμεσα.
   
  Ακολούθως ο Δημ. Σύμβουλος κ. Ρουκλιώτης Ιωάννης συμφώνησε με τις απόψεις του κ. Παπαλυμπέρη.
   
  Ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημ. Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .
   
  Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη του τις δ/ξεις του αρ. 80 του Ν. 3463/2006, μετά από διαλογική συζήτηση , κ α τ ά π λ ε ι ο ψ η φ ί α (16 έναντι 2 με τις επισημάνσεις που εκτέθηκαν ανωτέρω)
   
  Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
  Να αποσταλεί έγγραφο στην Εποπτεύουσα Αρχή του Δήμου ήτοι στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση με ερώτημα για τις περαιτέρω ενέργειες του Δήμου από εδώ και στο εξής όσον αφορά την συνέχιση ή μη της λειτουργίας του καταστήματος «Κοχύλι».
   
  Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 376/2014.
   
  Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
  ΒΟΣΣΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
  ΔΙΓΑΛΕΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  ΤΟΥΡΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
  ΖΕΜΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
  ΣΑΡΑΒΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  ΡΟΥΚΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  ΓΚΙΒΙΣΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ
  ΚΕΦΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
  ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
  ΞΥΠΟΛΙΤΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ
  ΓΚΕΜΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  ΜΑΝΩΛΗΣ ΙΩΑΝ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  ΚΙΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑ
  ΣΤΑΘΑΚΟΣ ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ
  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  ΠΑΠΑΛΥΜΕΡΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
   
  ΠΑΡΟΝΤΕΣ
  1 Βόσσος Αλκιβιάδης (Πρόεδρος) 11 Ξυπόλιτου Ευδοξία
  2 Κανέλλου Μαρία 12 Γκεμίσης Ιωάννης
  3 Διγαλέτος Κωνσταντίνος 13 Παναγιώτου Κωνσταντίνος
  4 Τούρλα Γεωργία 14 Μανώλης Ιωαν. Νικόλαος
  5 Ζέμπης Ευάγγελος 15 Κιούκη Μαρία
  6 Σαραβάνος Γεώργιος (αποχώρησε
  κατά την διάρκεια του 5ου τακτικού)
  16 Σταθάκος Ιππόλυτος (προσήλθε
  κατά την διάρκεια του 1ου έκτακτου)
  7 Ρουκλιώτης Ιωάννης 17 Οικονόμου Γεώργιος
  8 Γκιβίσης Ζαφείρης 18 Παπαλυμπέρης Ισίδωρος
  9 Κεφαλάς Ευάγγελος
  10 Πολυχρονίου Πολυχρόνης
  ΑΠΟΝΤΕΣ
  1 Γιαννακάρης Κωνσταντίνος 
  2 Ζαφείρης Αθανάσιος
  3 Μανώλης Εμμ. Νικόλαος 
  4 Παλυβός Γεώργιος
  5 Μήττας Δημήτριος
  6 Σάκκας Θεόδωρος
  7 Βρανά Κυριακούλα
  Απόντες ήταν και οι Δημ. Σύμβουλοι Τριανταφύλλης Ιωάννης και Τζαβάρα Παγώνα που δεν έχουν ακόμα ορκιστεί λόγω αντικειμενικής αδυναμίας.