Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
 •  Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου σε τακτική Συνεδρίαση στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλυβίων 22η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Αναπροσαρμογή Δημοτικών τελών Ύδρευσης.
  2. Διαγραφές οφειλών παρελθόντων ετών.

  3. Λήψη απόφασης για την μετατροπή του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ σε Ανώνυμη Εταιρία, έγκριση σχεδίου καταστατικού του και ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Γενική του Συνέλευση.
   
  4. Έγκριση συμμετοχής και υποβολής πρότασης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο: «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού σχεδιασμού».
   
  5. Εξέταση ένστασης Σωτήρχου Ιωάννη σχετικά με το έργο: «Εφαρμογή της μελέτης για το έργο: «Βελτίωση υφιστάμενης οδού Πλατανιστός – Ποτάμι».
   
  6. Ορισμός μελών επιτροπής Δημοπρασιών έτους 2015.
   
  7. Εξέταση αίτησης Τόγια Δημητρίου περί διαγραφής Τελών Ύδρευσης.
   
  8. Εξέταση αίτησης Λουκά Αλέξανδρου περί διαγραφής Τελών Ύδρευσης