Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
 •  Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου σε τακτική Συνεδρίαση στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλυβίων την 16η Απριλίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 μ.μ.. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

   
  1. Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος.
   
  2. Λήψη απόφασης για την στέγαση του Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΙΚΑ) Καρύστου.
   
  3. Προτάσεις για την κατάργηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων του Δήμου Καρύστου.
   
  4. Γνωμοδότηση επί του σταδίου Β1 της μελέτης: «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης –ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Μαρμαρίου».
   
  5. Έγκριση ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων έτους 2014 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καρύστου.
   
  6. Λήψη απόφασης για την απασχόληση στον Δήμο Καρύστου φοιτητών ΑΕΙ στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ.
   
  7. Έγκριση αλλαγής χρηματοδότησης του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι για το μήνα Δεκέμβριο 2014.
   
  8. Κατανομή επιχορήγησης έτους 2015 στο ΝΠΔΔ «ΑΝΕΜΟΠΥΛΕΣ, Πολιτιστικός, Αθλητικός και Τουριστικός Οργανισμός Δήμου Καρύστου Ν.Π.Δ.Δ.».
   
  9. Κατανομή επιχορήγησης έτους 2015 στο ΝΠΔΔ «Οργανισμός Περιβάλλοντος, Παιδείας, Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Καρύστου «Ι., Θ. & Π. ΚΟΤΣΙΚΑΣ».
   
  10. Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές.
   
  11. Έγκριση Μνημονίου Συνεργασίας και Συναντίληψης για την διενέργεια έργων αρχαιολογίας στο πλαίσιο του έργου: «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Μαρμαρίου».
   
  12. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Μαρμαρίου».
   
  13. Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης της προμήθειας: «Εξοπλισμός Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ)» και καθορισμός τρόπου ανάθεσής της.
   
  14. Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης της προμήθειας: «Εξοπλισμός Μονάδας Κομποστοποίησης» και καθορισμός τρόπου ανάθεσής της.
   
  15. Καθορισμός κωδικών του Προϋπολογισμού που επιδέχονται την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής.
   
  16. Έγκριση προμηθειών Δήμου Καρύστου.
   
  17. Τροποποίηση της με αρ. 322/2014 Α.Δ.Σ. περί ορισμού μελών Συντονιστικού Τοπικού
  Οργάνου Πολιτικής Προστασίας.
   
  18. Ορισμός μελών Επιτροπής Αξιολόγησης και Ελέγχου αιτήσεων πολιτών που αφορούν
  μειώσεις και διαγραφές Δημοτικών Τελών.
   
  19. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Καρύστου στην Επιτροπή καθορισμού χώρων για την
  προσωρινή εγκατάσταση πλανοδίων.
   
  20. Συμπλήρωση της με αρ. 47/2015 Α.Δ.Σ. περί εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή σε
  εφημερίδες.
   
  21. Ανάκληση της με αρ. 58/2015 Α.Δ.Σ. περί μεταβίβασης άδειας παραγωγού Λαϊκών
  Αγορών Ανδρέου Νεκτάριου.
   
  22. Έγκριση επέκτασης δικτύου Δημοτικού Φωτισμού στην περιοχή Μπούρος Αετού.
   
  23. Έγκριση επέκτασης δικτύου Δημοτικού Φωτισμού στον οικισμό Μεσοχωρίων.
   
  24. Έγκριση επέκτασης δικτύου Δημοτικού Φωτισμού στην θέση Άγιος Γεώργιος κάμπου
  Καρύστου.
   
  25. Εξέταση αίτησης Αθλητικού Εργαστηρίου Καρύστου περί οικονομικής επιχορήγησης.
   
  26. Εξέταση αίτησης Ιβ Μποτρέλ περί παραχώρησης λωρίδας οικοπέδου σε κοινή χρήση.
   
  27. Εξέταση αίτησης Μπερέτη Κυριακούλας περί διαγραφής Τελών Ύδρευσης.
   
  28. Εξέταση αίτησης Παντελή Δημητρίου περί μεταφοράς Τελών Ύδρευσης στο όνομα του ενοικιαστή.
   
  29. Εξέταση αίτησης Βερούχη Παγώνας περί μεταφοράς Τελών Ύδρευσης στο όνομα του
  ενοικιαστή.
   
  30. Εξέταση αίτησης Αντιώτη Σπυρίδωνα περί απαλλαγής από τα Τέλη Ύδρευσης.
   
  31. Εξέταση αίτησης Σαρλάνη Βασιλικής περί απαλλαγής από τα Τέλη Ύδρευσης.