Από 18/5/2015 ξεκινά η υποβολή αιτήσεων νέων εγγραφών και επανεγγραφών νηπίων στον Παιδικό Σταθμό του δήμου Καρύστου.
 •  Από 18/5, ξεκινά η υποβολή αιτήσεων νέων εγγραφών και επανεγγραφών νηπίων στον Παιδικό Σταθμό του δήμου Καρύστου. Αναλυτικά τα δικαιολογητικά.

   

  Η υποβολή αιτήσεων νέων εγγραφών και επανεγγραφών νηπίων στον Παιδικό Σταθμό του δήμου Καρύστου θα ξεκινήσει από 18/5/2015 έως και 19/6/2015.

  Οι αιτήσεις θα παραλαμβάνονται και θα κατατίθενται στον παιδικό σταθμό του δήμου.

  Οι γονείς θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

  -Οι καταθέτοντες πρέπει να έχουν έγγραφα πιστοποίησης της ταυτότητας τους(π.χ.δελτίο ταυτότητας, διαβατήριο κλπ.)

  -Η βεβαίωση υγείας του παιδιού πρέπει να συνοδεύεται από απλό φωτοαντίγραφο των εμβολίων που αναφέρονται στο βιβλιάριο υγείας του παιδιού.

  -Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται σε φωτοαντίγραφα, δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα .Θα πρέπει όμως να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ν.1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων.

  -Τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων γίνονται αποδεκτά υπό την προϋπόθεση ότι έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.

  -Ως εκ τούτου στις περιπτώσεις προσκόμισης παραποιημένων η πλαστών φωτοαντιγράφων επιβάλλονται οι κυρώσεις του ν.1599/1986 η άλλες ποινικές κυρώσεις.

  Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις εγγραφές και επανεγγραφές νηπίων θα έχουν αναρτηθεί στον Παιδικό Σταθμό, στον δήμο Καρύστου και αντίστοιχα στο Μαρμάρι, στα ΚΕΠ, καθώς και στην ιστοσελίδα του δήμου Καρύστου.

  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑIΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

  Τα νήπια που θα γίνονται δεκτά θα πρέπει να έχουν γεννηθεί έως 1/3/2013 και απαραίτητη προϋπόθεση να αυτοεξυπηρετούνται.

  Υποχρεωτικά δικαιολογητικά:

  -Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

  -Βεβαίωση υγείας του παιδιού.

  -Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης ή εκκαθαριστικό του τρέχοντος οικονομικού έτους. Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση εισοδημάτων με ταυτόχρονη υποχρέωση προσκόμισης αντίγραφου φορολογικής δήλωσης.

  -Υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσκομιζόμενα απλά αντίγραφα είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

  Ειδικά δικαιολογητικά ανά περίσταση:

  α) Για εργαζόμενους:

  -Στον ιδιωτικό τομέα, απαιτείται πρόσφατη βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη, καθώς και αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων του πρώτου τριμήνου του τρέχοντος έτους ή σχετική βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης από τον εργοδότη.

  -Στο Δημόσιο τομέα απαιτείται πρόσφατη βεβαίωση εργασίας. 

  β) Για τους ελεύθερους επαγγελματίες:

  -Όσοι είναι αυτοαπασχολούμενοι εκτός πρωτογενή τομέα, απαιτείται:

  1) Αντίγραφο της δήλωσης ενάρξεως επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ. ή βεβαίωση

  ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί οι εισφορές.

  2) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του

  επιτηδεύματος.

  -Όσοι είναι αυτοαπασχολούμενοι στον πρωτογενή τομέα, απαιτείται βεβαίωση

  ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α., ή βεβαίωση από τον Ο.Γ.Α ότι έχουν καταβληθεί οι

  ασφαλιστικές εισφορές.

  γ) Για άνεργους γονείς απαιτείται:

  1) Αντίγραφο δελτίου ανεργίας σε ισχύ, που να έχει εκδοθεί πριν την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων.

  2) Αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τον Ο.Α.Ε.Δ.

  3) Για τους άνεργους γονείς που λαμβάνουν επίδομα ανεργίας κατά τους τελευταίους 24 μήνες και παραμένουν άνεργοι, απαιτείται αντίγραφο εγκριτικής απόφασης του Ο.Α.Ε.Δ.

  δ) Για αλλοδαπούς γονείς, εκτός των αναφερόμενων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια παραμονής σε ισχύ.

  ε) Για γονείς διαζευγμένους απαιτείται αντίγραφο διαζευκτηρίου καθώς και αποδεικτικό έγγραφο επιμέλειας.

  στ) Για γονείς φοιτητές ή σπουδαστές βεβαίωση τελευταίου εξαμήνου σπουδών.

  ζ) Για γονέα στρατιώτη απαιτείται βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία στρατού.

  η) Για παιδί ορφανό απαιτείται ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα.