20 προσλήψεις στο Δήμο Καρύστου
 •  

  Ο Δήμος Καρύστου ύστερα από την υπ' αριθ. 199/2015 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα, για κάθε ένα από τους μήνες: Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους 2015 συνολικού αριθμού ΕΙΚΟΣΙ (20) ατόμων ανά μήνα, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθμό ημερομισθίων:
   


   

  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

  Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: 
  • 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας 
  • 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα. 
  • 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία το τελευταίο δωδεκάμηνο. 
  • 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
   
  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Καρύστου (Δ/νση: Δημαρχείο Καρύστου, τηλ: 2224350017) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος Μιλτιάδης Τσενέκος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

  Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, ήτοι από τις 29/9/2015 έως και τις 12/10/2015. 

  Η παρούσα να αναρτηθεί στη Διαύγεια.