Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
 •  

  Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική Συνεδρίαση στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλυβίων την 30η Νοεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Καθορισμός χώρου και ημερομηνίας για την διεξαγωγή συνεδρίασης για τον απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους 2014.

  2. Επικαιροποίηση της με αρ. 290/2014 Α.Δ.Σ. και ορισμός ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης οικ. έτους 2013 του Δήμου Καρύστου.

  3. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Καρύστου.

  4. Έγκριση προβολής και συμμετοχής του Δήμου Καρύστου στην Τουριστική Έκθεση της Ουτρέχτης.

  5. Έγκριση Προϋπολογισμού, Στοχοθεσίας και ΕΠΔ οικ. έτους 2016 του ΝΠΔΔ: «Πολιτιστικός, Αθλητικός και Τουριστικός Οργανισμός Δήμου Καρύστου «Ανεμοπύλες».

  6. Έγκριση Έκθεσης σχετικά με την υλοποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων –Εξόδων Γ’ τριμήνου 2015 του ΝΠΔΔ: «Πολιτιστικός, Αθλητικός και Τουριστικός Οργανισμός Δήμου Καρύστου «Ανεμοπύλες».

  7. Ορισμός υπολόγου για την διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών των ενταγμένων έργων του Δήμου Καρύστου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑ 2007-2013».

  8. Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Καρύστου.

  9. Τροποποίηση της με αρ. 299/2014 ΑΔΣ περί ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρύστου».

  10. Τροποποίηση της με αρ. 300/2014 ΑΔΣ περί ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ: «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρύστου».

  11. Έγκριση της μελέτης και καθορισμός τρόπου ανάθεσης του έργου: «Αναπλάσεις – Τσιμεντοστρώσεις εντός οικισμού Μύλων».

  12. Έγκριση της μελέτης και καθορισμός τρόπου ανάθεσης του έργου: «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης περιοχής Φυγιά».

  13. Επέκταση δικτύου Δημοτικού Φωτισμού στο Ο.Τ. 130 (επέκταση οδού Γεραιστού).

  14. Εξέταση αίτηση Χαραλάμπους Βασιλείου περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντος
  ποσού.

  15. Εξέταση αίτησης Βουραζέρη Σωτηρίας περί παραχώρησης εδαφικής λωρίδας σε κοινή
  χρήση.

  16. Εξέταση αίτησης Παπασωτηρίου Αναστασίου περί παραχώρησης εδαφικής λωρίδας σε
  κοινή χρήση.