Το Επιμελητήριο Εύβοιας ζητά την άμεση και ευρεία ενεργοποίηση του νόμου «Δένδια»
 •  

  Το Επιμελητήριο Εύβοιας θεωρώντας το νόμο 4307/2014, «γνωστό ως νόμο Δένδια», ως την τελευταία πραγματικά ευκαιρία για την στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρηματιών, έστειλε επιστολή στα αρμόδια υπουργεία ζητώντας την άμεση και ευρεία ενεργοποίηση του νόμου στην πράξη.

  Το Επιμελητήριο ζητώντας άμεσες τροποποιήσεις, βελτιωτικές παρεμβάσεις και νέους κανόνες ικανότερης διευθέτησης, κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις.

  Αναλυτικά η επιστολή:

  Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, 

  Το Επιμελητήριο Εύβοιας θεωρώντας το νόμο 4307/2014, «γνωστό ως νόμο Δένδια», ως την τελευταία πραγματικά ευκαιρία για την στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρηματιών, ως την τελευταία ευκαιρία για την προσπάθεια διάσωσης της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, με την παρούσα καταθέτει τα ακόλουθα : 

  O 4307/2014, μπορεί και πρέπει να αξιοποιηθεί από τους επιχειρηματίες, αφού μπορεί να προσφέρει κάλυψη σε περίπου 180.000 επιχειρήσεις, κατά κύριο λόγο μικρομεσαίες, που απασχολούν συνολικά περίπου 350.000 εργαζόμενους και ο συνολικός τους δανεισμός προς τις τράπεζες ανέρχεται στα 40 δισεκατομμύρια ευρώ. 

  Θεσπίζει κίνητρα προς μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες για τη ρύθμιση των οφειλών τους (έως και τις 31 Μαρτίου) προς τράπεζες και προβλέπει διαγραφές δανείων (έως 500.000 ευρώ) σε επιχειρήσεις με τζίρο έως 2,5 εκατ. ευρώ, δίνοντας παράλληλα και τη δυνατότητα εξυγίανσης μεγάλων επιχειρήσεων. Ο νόμος ουσιαστικά εξορθολογίζει την σχέση τράπεζας – δανειολήπτη με αμφότερο όφελος. Ο δανειολήπτης καθίσταται βιώσιμος και οι δανειακές συμβάσεις εξυπηρετούνται. 

  Εκτιμώντας ωστόσο την κρισιμότητα των στιγμών και τις «δυνητικά» ευεργετικές διατάξεις του νόμου για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα ζητούμε την άμεση και ευρεία ενεργοποίηση του νόμου στην πράξη και ταυτόχρονα την δημιουργία προϋποθέσεων για την καλύτερη λειτουργία του. 

  Για την επίτευξη των ανωτέρω θεωρούμε ότι χρειάζονται άμεσες τροποποιήσεις και βελτιωτικές παρεμβάσεις. Χρειάζονται νέοι κανόνες ικανότερης διευθέτησης. 

  Προς την κατεύθυνση αυτή το Επιμελητήριο Εύβοιας προτείνει : 

  · Πρωτίστως την 3ετή παράταση διάρκειας της ισχύς του, η οποία επί του παρόντος εκπνέει στις 31 Μαρτίου 2016. 

  · Έκδοση επιτέλους της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης για την άμεση σύσταση της επιτροπής παρακολούθησης και συντονισμού υλοποίησης όπως προβλέπει το άρθρο 60 του νόμου. 

  · Υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου επιχειρήσεων που κατά την χρήση που έληξε στις 31.12.2015 είχαν κύκλο εργασιών το λιγότερο έως 6 εκατ. ευρώ, αντί έως 2,5 εκατ. ευρώ, που προβλέπει ο παρόν νόμος. (Για τις ανάγκες του εν λόγω νόμου και τις ανάγκες μιας χώρας που ανήκει στην Ε.Ε. είναι πασιφανές ότι ως μικρές επιχειρήσεις πρέπει να νοούνται εκείνες που ορίζονται ως μικρές από τις προϋποθέσεις που ορίζει η Ε.Ε. Επισημαίνεται ότι για την Ε.Ε. μικρές επιχειρήσεις είναι αυτές που έχουν κύκλο εργασιών έως 10 εκατ. ευρώ). 

  · Οι επιλέξιμες διαγραφές χρεών να μπορούν αθροιστικά να ισούνται με το ποσό του 1 εκατ. ευρώ, αντί των 500.000 ευρώ, που ορίζει ο παρόν νόμος. 

  · Υποχρεωτική εφαρμογή του νόμου από τις τράπεζες και όχι δυνητική. Όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις στο πρόσωπο του επιλέξιμου οφειλέτη, να καθίσταται υποχρεωτική η εφαρμογή του για τα πιστωτικά ιδρύματα και όχι να επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια τους. Εξάλλου η έννοια του νόμου ενέχει την υποχρεωτικότητα. 

  · Διατήρηση της εγγύησης του Δημοσίου και μετά τη ρύθμιση για όλα τα δάνεια που κάνουν χρήση των διατάξεων του νόμου και έχουν εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Στον Κώδικα Δεοντολογίας των τραπεζών όπως έχει συνταχθεί, προβλέπεται ότι μετά τη ρύθμιση των εγγυημένων δάνειων εναπόκειται στο Ελληνικό Δημόσιο ως Εγγυητή, η δυνατότητα ανανέωσης ή μη της εγγύησης. 

  Η διάταξη αυτή, λειτουργεί αποτρεπτικά για την ρύθμιση με το νόμο 4307/2014 των δάνειων αυτών. 

  Συμπληρωματικά επισημαίνουμε ότι με την ευρεία εφαρμογή του νόμου 4307/2014 και με την υπαγωγή σε αυτόν όσο το δυνατόν περισσότερων οφειλετών, θα διαφυλαχτεί η βιωσιμότητα πολλών ελληνικών επιχειρήσεων και θα προστατευτούν χιλιάδες θέσεις εργασίας. 

  Θα στηριχτεί η συνολική προσπάθεια για την ανάπτυξη, η οποία θα συντελεστεί μόνο μέσα από την δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για τις Μικρο-Μεσαίες Επιχειρήσεις που αποτελούν τον πυρήνα της εθνικής οικονομίας. 

  Πέραν βέβαια αυτών με τη εφαρμογή του νόμου το ελληνικό τραπεζικό σύστημα θα ρυθμίσει ένα ικανό ποσοστό χρεών το οποίο θα συμβάλει στην σωστή λειτουργία του και στην διασφάλιση της κεφαλαιακής του επάρκειας. 

  Σε κάθε άλλη περίπτωση η διαφαινόμενη εκχώρηση τους σε distress funds, γεννά την ανησυχία ότι θα οδηγηθούμε όχι μόνο στο κλείσιμο χιλιάδων επιχειρήσεων αλλά και στον κλονισμό της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών, με σοβαρό ενδεχόμενο, η ζημιά τους από τις πωλήσεις των δανείων στα funds να μεταφερθεί στους καταθέτες. 

  Με Τιμή,

  Ο Πρόεδρος
  Ιωάννης Λιονάκης