Προκηρύχθηκαν οι προσλήψεις στα νοσοκομεία της Ευβοίας - Προϋποθέσεις-Δικαιολογητικά
 • Προκηρύχθηκαν οι προσλήψεις προσωπικού στα νοσοκομεία και κέντρα υγείας της Ευβοίας. 

  Η 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας μετα απόφαση του Υπουργείου Υγείας που δημοσιευτηκε σε ΦΕΚανακοινώνει την προκήρυξη σαράντα επτά (47) θέσεων των κάτωθι ειδικοτήτων στα Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας ευθύνης της. Οι θέσεις στα νοσοκομεία της Ευβοίας ειναι οι παρακάτω:

  - ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΓΝ Κ. Υ. ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
  ΚΑΡΥΣΤΟΥ – ΓΝ – Κ. Υ. ΚΥΜΗΣ 

  - ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΓΝ Κ. Υ. ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ) 1
  ΚΑΡΥΣΤΟΥ – ΓΝ – Κ. Υ. ΚΥΜΗΣ 

  - ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΓΝ Κ. Υ. ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ) 1
  ΚΑΡΥΣΤΟΥ – ΓΝ – Κ. Υ. ΚΥΜΗΣ 

  - ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΓΝ Κ. Υ. ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 1
  ΚΑΡΥΣΤΟΥ – ΓΝ – Κ. Υ. ΚΥΜΗΣ 

  - ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΓΝ Κ. Υ. ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
  ΚΑΡΥΣΤΟΥ – ΓΝ – Κ. Υ. ΚΥΜΗΣ 

  - ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΓΝ Κ. Υ. ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
  ΚΑΡΥΣΤΟΥ – ΓΝ – Κ. Υ. ΚΥΜΗΣ 1

  Ως καταληκτική ημεροιιηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η δεκάτη πέμπτη (15η) Απριλίου 2016 ημέρα Παρασκευή. 

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους είτε προσερχόμενοι στην 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, είτε αποστέλλοντας τις αιτήσεις τους μέσω Ταχυδρομείου στην κάτωθι Διεύθυνση: 5° ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. Περιοχή Μεζούρλο. ΤΚ 41110. Τ.Θ. 2101. Λάρισα, είτε τις καταθέτουν στα κατά τόπους Νοσοκομεία και αυτά με τη σειρά τους τις αποστέλλουν υπηρεσιακά στην 5η ΥΠΕ. (πληροφορίες: Β. Αρχοντούλη, αρ. τηλ/νου: 2413500844, e-mail: varc(a)dvpethessalv.gr. fax: 2410232929, 2410236660)

  Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν ήδη υποβάλει αιτήσεις στην 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας δύνανται να αποστείλουν μόνον τα συμπληρωματικά στοιχεία.

  Υποψήφιοι οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους επικουρικού προσωπικού πέραν του τέλους του επόμενου ημερολογιακού έτους από το οποίο είχαν εγγράφει, διαγράφονται.

  Προϋποθέσεις συμμετοχής – Δικαιολογητικά:
  • Ευκρινές φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών
  • Ευκρινές φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται)
  • Υπεύθυνη δήλωση (η οποία χορηγείται από την 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας) που συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο ότι δεν έχει κώλυμα διορισμού σύμφωνα με το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.
  • Ευκρινές φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών όπως αναφέρονται στις διατάξεις της παρ. 5, του άρθρου 6 του Ν. 4052/12 και αποδεικνύουν την ύπαρξη εμπειρίας.
  • Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ, από την οποία θα προκύπτει ο χρόνος εγγραφής του ενδιαφερομένου crca Μητρώα των επιδοτούμενων ανέργων ή των ανέργων χωρίς επιδότηση.
  • Δίπλωμα οδήγησης Γ’ κατηγορίας (αφορά μόνο τις θέσεις πληρωμάτων ασθενοφόρων)
  • Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα (ΐ) επεξεργασίας κειμένων (ii) υπολογιστικών κειμένων (iii) υπηρεσιών διαδικτύου (για τις ειδικότητες ΠΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού και ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων)
  • Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας η οποία να είναι σε ισχύ ή βεβαίωση ανανέωσης εγγραφής στην ΕΝΕ του τρέχοντος έτους ή βεβαίωση εγγραφής στην ΕΝΕ για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά για την ειδικότητα ΤΕ Νοσηλευτικής.
  • Ταυτότητα μέλους του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών η οποία να είναι σε ισχύ ή βεβαίωση ανανέωσης εγγραφής στον ΠΣΦ του τρέχοντος έτους ή βεβαίωση εγγραφής στον ΠΣΦ για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά για την ειδικότητα ΤΕ Φυσικοθεραπείας.
  Για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού λαμβάνεται υπόψη η ανεργία σε ποσοστό 40% και η εμπειρία σε ποσοστό 60%.