Συνεδριάζει την Πέμπτη 12/5/ 2016 το ΔΣ του Δημου Καρύστου
 • Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλυβίων την 12η Μαΐου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

   

  1. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Καρύστου.

   


  2. Ψήφιση σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου Καρύστου.
   

   
  3. Ορισμός ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης οικ. έτους 2014 του Δήμου Καρύστου.

  4. Τροποποίηση Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ: «Πολιτιστικός, Αθλητικός και Τουριστικός Οργανισμός Δήμου Καρύστου «Ανεμοπύλες».

  5. Τροποποίηση της με αρ. 10/2015 Α.Δ.Σ. περί «Έγκρισης Έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την υλοποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δ’ τριμήνου και Δωδεκαμήνου 2015» σύμφωνα με την επικαιροποίηση οικονομικών στοιχείων τους έτους 2015 και την υποβολή τους στη Βάση Δεδομένων του ΥΠ.ΕΣ.

  6. Έγκριση Έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την υλοποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Α’ τριμήνου 2016.

  7. Έγκριση Έκθεσης σχετικά με την υλοποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων –Εξόδων Α’ τριμήνου 2016 του ΝΠΔΔ: «Πολιτιστικός, Αθλητικός και Τουριστικός Οργανισμός Δήμου Καρύστου «Ανεμοπύλες».

  8. Κατανομή ποσού στις Σχολικές Επιτροπές. 9. Έγκριση Προμηθειών και Εργασιών Δήμου Καρύστου.

  10. Έγκριση σιωπηρής παράτασης εκμίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του ΚΕΠ Καρύστου μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών δημοπράτησης.

  11. Επιλογή Υδρονομέων για την τρέχουσα αρδευτική περίοδο.

  12. Διοργάνωση εμποροπανήγυρης στον οικισμό Μαρμαρίου.

  13. Ορισμός μελών Επιτροπής εξέτασης δικαιολογητικών για την χορήγηση αδειών υπαίθριου στασίμου εμπορίου.

  14. Εξέταση αιτήσεως Κουλιάτση Αθανασίας περί ανανέωσης άδειας λειτουργίας Λούνα -Παρκ.

  15. Εξέταση αιτήσεως Γεωργίου Δήμητρας περί χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών.

  16. Εξέταση αιτήσεων περί διαγραφής Τελών. 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
  ΒΟΣΣΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ