Προσλήψεις εργατών καθαριότητας στον Δήμο Καρύστου
 •  

  Ο Δήμος Καρύστου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα, για το μήνα Ιούνιο 2016 συνολικού αριθμού ΟΚΤΩ (8) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών των Τοπικών Κοινοτήτων Αγ. Δημητρίου, Αλμυροποτάμου, Αμυγδαλιάς, Πλατανιστού, Παραδεισίου, Γραμπιάς, Κομήτου Μεσοχωρίων:
   
  Οι ανωτέρω θα καλύψουν εποχιακές κατεπείγουσες ανάγκες καθαριότητας σε απομακρυσμένες κοινότητες που αυξάνουν τον πληθυσμό τους λόγω των θερινών επισκεπτών και παλλινοστούντων κατοίκων και εποχιακές κατεπείγουσες ανάγκες συντήρησης πρασίνου. 

  Η απασχόληση στις ανωτέρω υπηρεσίες μονίμου προσωπικού κρίνεται ασύμφορη για το Δήμο τόσο λόγω της μεγάλης απόστασης από την έδρα των ανωτέρω τοπικών κοινοτήτων όσο και λόγω του μικρού όγκου εργασίας ανά μήνα. 
  Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών .

  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα .
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Καρύστου (Δ/νση: Δημαρχείο Καρύστου, τηλ: 2224350001) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι η υπάλληλος Μπαϊρακτάρη Αντωνία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

  Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, ήτοι από την 11η Ιουνίου έως και την 21η Ιουνίου 2016.

  Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ