Χάθηκαν» από το Τ.Χ.Σ 40 δις, και οι διοικήσεις είναι ακόμη …έξω.
  •  

    Το μετοχικό κεφάλαιο του Τ.Χ.Σ ήταν 49,7 δις ευρώ. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της χρήσης 2014 Μειώθηκε στα 24,5 δις, ενώ σύμφωνα με τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 μειώθηκε στα 8,8 δις.

     


    Δηλαδή 40 δις ευρώ …εξαφανίστηκαν.


    Όλες οι διοικήσεις του Τ.Χ.Σ και η επιτροπή κεφαλαιαγοράς έπρεπε να είναι φυλακή.