Αναρτήθηκαν οι Δασικοί Χάρτες Εύβοιας - Τα Σημεία Υποστήριξης της Ανάρτησης στην Εύβοια
 •  
  Από την Διεύθυνση Δασών Εύβοιας, ανακοινώνεται ότι με ταυτάριθμη απόφασή της, αναρτήθηκε στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης Δασικών Χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ Α.Ε. και στη διαδρομή,https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoF1_Page.aspx, ο Δασικός Χάρτης του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 14 του Ν.3889/2010 (Φ.Ε.Κ. 182Α'), όπως ισχύει.


  Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να λαμβάνει γνώση, μέσω της προαναφερόμενης διαδρομής της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ Α.Ε.

  Η υποβολή των αντιρρήσεων είναι δυνατή μόνον ηλεκτρονικά, στον ειδικό δικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων, της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ Α.Ε. και στη διαδρομή https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoDasika_Page.aspx, με τη συμπλήρωση σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας, σε διαδικτυακή εφαρμογή, εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών.

  Ημερομηνία έναρξης υποβολής των αντιρρήσεων είναι η Δευτέρα 06-02-2017 και λήξης η Πέμπτη 06-04-2017.

  Ιδιαιτέρως, για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 20 ημέρες, και συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία  λήξης των  αντιρρήσεων είναι η Τετάρτη 26-04-2017

  Οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά τη αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στο δασικό χάρτη, εκτάσεων.

  Δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων έχουν:

  φυσικά και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου,

  το Ελληνικό Δημόσιο

  οι οικείοι Ο.Τ.Α. α΄ και β’ βαθμού,
  εφόσον επικαλούνται για τη θεμελίωση του έννομου συμφέροντός τους, εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα, στις περιληφθείσες στον αναρτηθέντα   δασικό χάρτη δασικές, χορτολιβαδικές και βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις.

  Οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά τη αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στο δασικό χάρτη, εκτάσεων.

  Ειδικά, κατά της παράλειψης να περιληφθεί στο δασικό χάρτη ορισμένη δασικού χαρακτήρα ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση, αντίρρηση μπορεί να υποβάλλει:

  - κάθε φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο ή Ο.Τ.Α.

  - Περιβαλλοντική Οργάνωση

  - άλλα Νομικά Πρόσωπα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται η προστασία τού φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.

  Για το παραδεκτό των αντιρρήσεων απαιτείται η καταβολή ειδικού τέλους, το οποίο είναι ανάλογο του εμβαδού της έκτασης.

  Για την ενημέρωση του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη καθώς και τον τρόπο υποβολής αντιρρήσεων, η Δ/νση Δασών Ευβοίας θα λειτουργήσει Σημεία Υποστήριξης της Ανάρτησης τού Δασικού Χάρτη (ΣΥΑΔΧ) , τα οποία βρίσκονται:

  ΣΥΑΔΧ Ιστιαίας, με έδρα τα γραφεία του Δασαρχείου Ιστιαίας,
  Ισόγειο, 342 00 Ιστιαία
  τηλ.Επικοινωνίας: 22260 69297

  ΣΥΑΔΧ Λίμνης, με έδρα τα γραφεία του Δασαρχείου Λίμνης,
  2ος όροφος, 340 05 Λίμνη
  τηλ. Επικοινωνίας: 22270 32625 &   2227 0 31218 ,  29107

  ΣΥΑΔΧ Χαλκίδας, με έδρα τα γραφεία του Δασαρχείου Χαλκίδας,
  Χαινά 97 341 32Χαλκίδα 2ος όροφος
  τηλ. Επικοινωνίας: 2221080401

  ΣΥΑΔΧ Αλιβερίου, με έδρα τα γραφεία του Δασαρχείου Αλιβερίου,
  Θέση Πλάτωμα, 345 00 Αλιβέρι
  τηλ. Επικοινωνίας: 2223025812

  ΣΥΑΔΧ Καρύστου, με έδρα τα γραφεία του Δασονομείου Καρύστου.
  340 01 Κάρυστος
  τηλ. Επικοινωνίας: 2224 0 22390

  ΣΥΑΔΧ Σκύρου, με έδρα τα γραφεία του Πνευματικού  Κέντρου Σκύρου,
  1ος όροφος,  340 07 Χώρα Σκύρου
  τηλ. Επικοινωνίας: 2222 0 92934

  Η λειτουργία του ΣΥΑΔΧ είναι καθημερινή, καθ΄όλη τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος υποβολής αντιρρήσεων, κατά τις εργάσιμες ημέρες  και ώρες  από τις 08:00 έως 16:00.

  Η χωρική αρμοδιότητα κάθε ΣΥΑΔΧ  επεκτείνεται και καλύπτει ολόκληρη  την περιοχή ανάρτησης του Δασικού χάρτη  για όλη την Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας.

  Ο σύνδεσμος για τον αναρτημένο δασικό χάρτη έχει αναρτηθεί και στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, www.ypeka.gr καθώς και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας &  Στερεάς Ελλάδας, www.apdthest.gov.gr

  Για να δείτε την Απόφαση ανάρτησης δασικού χάρτη του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας πατήστε εδώ