Ψήφισμα του Δήμου Καρύστου για την ανάρτηση των Δασικών Χαρτών
 • Την επανεξέταση ή την απόσυρση των δασικών χαρτών και την αναδημοσίευση τους εφόσον έχουν διορθωθεί τα εμφανή λάθη και οι παραλήψεις ζητάει από την πολιτεία το Δημοτικό Συμβούλιο Καρύστου σε έκτακτη Δημόσια Συνεδρίαση του. 


  Αναλυτικά: 
  Στα Καλύβια και στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλυβίων την 15η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ. συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Καρύστου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1696/15-2-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του ν. 3852/2010 περί κατεπείγουσας συνεδρίασης, με αναγραφή στην πρόσκληση των λόγων του κατεπείγοντος.

  Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το ΜΟΝΟ θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την πρόσφατη από 20-1-2017 ανάρτηση των Δασικών Χαρτών και την προθεσμία των 60 ημερών που υπάρχει για υποβολή εντάσεων και κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν σχετικά. 

  Ακολούθως έλαβε το λόγο ο κ. Δήμαρχος ο οποίος είπε τα εξής: 

  «Μετά την ανάρτηση των δασικών χαρτών στην Εύβοια στις 20/01/2017, ο Δήμος Καρύστου προέβη σε συναντήσεις με τη Δ/νση Δασών Εύβοιας, προχώρησε άμεσα στην ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 31/01/2017, σε ενημέρωση των δημοτών του Δήμου Καρύστου την Τρίτη 07/02/2017 και σε συνεχείς επαφές με αρμόδιους παράγοντες. 

  Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και κυρίως μέσω της άμεσης επαφής με τους δημότες μας, οι οποίοι και θίγονται άμεσα, σας μεταφέρουμε τα δίκαια αιτήματα και παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας τα προβλήματα που ανακύπτουν μετά την ανάρτηση των δασικών χαρτών και επηρεάζουν καθοριστικά την οικονομική, επαγγελματική και κοινωνική ζωή των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. 

  1. Οι προθεσμίες για την υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου των δασικών χαρτών είναι ιδιαίτερα ασφυκτικές. 

  2. Τα παράβολα , σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που διανύουμε ως χώρα, είναι υπερβολικά για τους ιδιοκτήτες και ιδιαίτερα για τις ενστάσεις που δε θα έχουν θετική έκβαση. 

  3. Το γεγονός ότι η ανάρτηση γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά αποκλείοντας απ’ αυτήν τον κάθε πολίτη που δεν διαθέτει πρόσβαση στο διαδίκτυο αλλά και την δυνατότητα να χειριστεί την online εφαρμογή της ΕΚΧΑ που έχει σχεδιαστεί για γνώστες GIS. 

  4. Την ασυμβατότητα που υπάρχει μεταξύ των δασικών χαρτών, του συστήματος τακτοποίησης αυθαιρέτων και των διαγραμμάτων του ΟΣΔΕ που θα οδηγήσει μεγάλο αριθμό αγροτών σε απώλεια των επιδοτήσεων, το συγκεκριμένο ζήτημα είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουν προκύψει και θίγει σημαντικά τους βοσκοτόπους και τους αγροκτηνοτρόφους της ευρύτερης περιοχής του Δήμου μας. 

  5. Τα εμφανή λάθη που έχουν εντοπισθεί κυρίως από την σύγκριση των αεροφωτογραφιών, όχι μόνο αυτών που ελήφθησαν για τη σύνταξη των δασικών χαρτών αλλά και των ενδιάμεσων. 2 

  6. Τις τεχνικές αδυναμίες του συστήματος, το οποίο παρουσιάζει καθυστερήσεις και δυσχεραίνει την θέαση και υποβολή αντιρρήσεων. 

  7. Την οικονομική αδυναμία να ανταπεξέλθουν στη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων και την αντίστοιχη τεχνική έκθεση, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, καθώς και εξαιτίας της ανυπαρξίας(ικανών σε αριθμό) τεχνικών γραφείων να ικανοποιήσουν κάποιες απομακρυσμένες περιοχές. 

  8. Την ιδιαιτερότητα της περιοχής μας λόγω της δραστηριότητας της κτηνοτροφίας, των λατομείων, των αιολικών πάρκων, του τουρισμού και λοιπών δραστηριοτήτων, όσον αφορά στην ισόρροπη ανάπτυξή τους, προς το όφελος των δημοτών μας. 

  Κατόπιν τούτων ζητούμε : 

  1. την παράταση των προθεσμιών για την υποβολή αντιρρήσεων δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε όλους τους ιδιοκτήτες να ενημερωθούν αλλά και να καταφέρουν να ανταποκριθούν οικονομικά. 

  2. Την παράταση της προθεσμίας εκ νέου για την περίπτωση των οικιστικών πυκνώσεων μιας και η υποστελέχωση σε προσωπικό των τεχνικών υπηρεσιών των Δήμων καθιστά απαγορευτική την εμπρόθεσμη και σωστή καταχώρηση των ορίων των οικισμών και των συνεταιρισμών. 

  3. Την μείωση εκ νέου των παραβόλων, την καταβολή τους σε δόσεις και μόνον σε όσες υποθέσεις κριθούν θετικές κατά την εξέταση της ένστασης. 

  4. Τη δημιουργία απαραίτητων υποδομών για την ενημέρωση των κατοίκων ιδιαίτερα στις απομακρυσμένες περιοχές όπου η πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι αδύνατη. 

  5. Την καταβολή ενιαίου παραβόλου για το σύνολο των στρεμμάτων γης όταν αφορά στον ίδιο ιδιοκτήτη. 

  6. Λόγω των γρήγορων διαδικασιών και της ελλιπούς ενημέρωσης ζητούμε διευκρινήσεις προς τους δημότες αλλά και σαφή διαχωρισμό στις περιπτώσεις που εκτός από τον χαρακτήρα ή την μορφή της εκτάσεως θίγεται και το ιδιοκτησιακό καθεστώς της. 

  7.Να ολοκληρωθεί ο χωροταξικός σχεδιασμός , να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την επίλυση του ιδιοκτησιακού ζητήματος στην περιοχή μας και να αποχαρακτηριστούν τα αγροτικά τεμάχια που είχαν χαρακτηρισθεί ως αναδασωτέα. 

  Συμπλήρωσε επίσης ότι τη δεδομένη στιγμή, το κύριο θέμα είναι οι δασικοί χάρτες και τα σοβαρά ζητήματα που έχουν ανακύψει. 

  Με την ανάρτησή τους οι δασικοί χάρτες θίγουν τη μορφή της κάθε έκτασης αλλά επειδή εγκυμονούν κινδύνους για το ιδιοκτησιακό καθεστώς, στην πορεία προς την κτηματογράφηση, θα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση. 

  Η νομική υπηρεσία του δήμου ήδη ολοκληρώνει εμπεριστατωμένη μελέτη για την υποστήριξη στην εύρεση λύσης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της περιοχής μας. 

  Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω ζητούμε την επανεξέταση ή την απόσυρση των δασικών χαρτών και την αναδημοσίευση τους εφόσον έχουν διορθωθεί τα εμφανή λάθη και οι παραλήψεις, καθώς επίσης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και νεότερες λήψεις αεροφωτογραφιών. 

  Θεωρούμε ότι οι Δασικοί χάρτες είναι ένα εργαλείο και μια αναγκαιότητα για την χαρτογραφική αποτύπωση των εκτάσεων της χώρας μας, ζητούμε όμως να ληφθούν υπόψη από τις αρμόδιες αρχές όλες οι παράμετροι που θα διασφαλίζουν την ορθότητα και τη σωστή χρήση των δασικών χαρτών. 

   

  Αναμένουμε τη θετική ανταπόκριση στα δίκαια αιτήματα μας, με σκοπό τον συντονισμό των περαιτέρω ενεργειών μας και με γνώμονα πάντα το όφελος των δημοτών μας.»

   


   
   
  Ακολούθως έλαβε το λόγο η Δημ. Σύμβουλος κ. Βρανά Κυριακούλα η οποία δήλωσε τα εξής: 

  «Η ανάρτηση των δασικών χαρτών έχει προκαλέσει τη δικαιολογημένη οργή των αγροτοκτηνοτρόφων και άλλων λαϊκών στρωμάτων που έχουν κάποια ιδιοκτησία, στην περιοχή μας.

  Οι δασικοί χάρτες υλοποιούν την κρατική πολιτική για τα δάση, όπως έχει διαμορφωθεί τις τελευταίες δεκαετίες, και έχει στόχο την παραχώρηση χρήσης δασικών περιοχών σε μονοπωλιακούς ομίλους (πχ. ξενοδόχους, ΑΠΕ κλπ). 

  Η ανάρτηση τους αποκάλυψε τις πολιτικές ευθύνες των προηγουμένων κυβερνήσεων και της σημερινής, αφού φαίνονται καθαρά οι αλλαγές στη χρήση και τον χαρακτήρα των δασών και των δασικών εκτάσεων. 

  Εδώ αναδεικνύεται η ιδιαίτερη ευθύνη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, η οποία δεν κατάργησε τον ν.4280/2014 των ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, που θεωρεί τα δάση εμπόρευμα και κατοχυρώνει σε αυτά την δράση των επιχειρηματικών ομίλων. 

  Οι δασικοί χάρτες, όπως και το κτηματολόγιο, περιλαμβάνονται στο 3ο μνημόνιο που ψήφισαν από κοινού ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΑΝΕΛ και ΠΟΤΑΜΙ. Αυτό αναδεικνύει την επιθυμία για πιο επιθετική εφαρμογή της αντιλαϊκής πολιτικής και στον τομέα των δασών. 

  Εκτός από τα παραπάνω, πρόβλημα έχει δημιουργήσει και ο χαρακτηρισμός ως αναδασωτέων πολλών εκτάσεων που ανέκαθεν ήταν γεωργικές και όχι δασικές. Ακόμα, προβλήματα εμφανίζονται και από άλλες αιτίες (πχ γεωργική γη, η οποία έχει εγκαταλειφτεί και βρίσκεται κοντά σε δασικές εκτάσεις και στην οποία λειτούργησε η φυσική αναδάσωση).

  Από την εφαρμογή αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής έχουν προκύψει τα εξής προβλήματα:

   1. Η αμφισβήτηση του χαρακτήρα των γεωργικών εκτάσεων οι οποίες ανέκαθεν και σήμερα καλ- λιεργούνται, είναι επιλέξιμες και λαμβάνουν ενισχύσεις και επιδοτήσεις. Η μη ακριβής αποτύπω- σή τους θα αμφισβητήσει τη δυνατότητα συνέχισης της γεωργικής δραστηριότητας ή της επιλεξιμότητας βοσκήσιμων εκτάσεων, με αποτέλεσμα αγρότες να στερηθούν αγροτικό εισόδημα, αλλά και τον κίνδυνο να τους απαιτηθεί η επιστροφή των κάθε είδους ενισχύσεων - επιδοτήσεων που έλαβαν στο παρελθόν. 

  Τα νέα τσουχτερά χαράτσια, δηλαδή το τέλος που καλούνται να πληρώσουν λαϊκά στρώματα, για προσφυγές - ενστάσεις - αντιρρήσεις για το χαρακτήρα των εκτάσεων, καθώς και τα υπόλοιπα έξοδα για ιδιώτη δασολόγο, δικηγόρο, μηχανικό, τοπογραφικά, για τη σύνταξη της ένστασης, τα οποία διαμορφώνονται από 300-4.000 ευρώ. 

  Ποσά απαγορευτικά για χιλιάδες μικρομεσαίους αγρότες και εργαζομένους που δεν έχουν αποταμιεύσεις, αλλά μόνο χρέη που δεν μπορούν να πληρώσουν.

  Η κατάσταση αυτή αναδεικνύει τα αποτελέσματα της αστικής πολιτικής στη γη και τη χρήση της, που στόχο έχει την εξυπηρέτηση των κάθε φορά επενδυτικών σχεδίων των μονοπωλιακών ομίλων στο συγκεκριμένο τομέα. 

  ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:
  Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα διοικητικά μετρά από το κράτος, ώστε να μην επιβαρυνθούν τα λαϊκά στρώματα από διαδικασίες που το ίδιο το κράτος τα ανάγκασε να μπουν και χωρίς δική τους ευθύνη. 

  Για όλες τις εκτάσεις που ήταν και είναι αγροτικές και δεν αμφισβητείται ο αγροτικός τους χαρακτήρας, ενώ περιλαμβάνονται στις εκτάσεις που έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες, το κράτος με δική του ευθύνη να αντιμετωπίσει το πρόβλημα χωρίς καμιά επιβάρυνση στα λαϊκά στρώματα. • Να εναρμονιστούν οι δασικοί χάρτες με τους χάρτες του ΟΣΔΕ. 

  Να λυθεί άμεσα το πρόβλημα των εκτάσεων που έχουν χαρακτηριστεί αναδασωτέες και πριν την πυρκαγιά δεν ήταν δασικές, χωρίς να ευνοηθούν καταπατήσεις, εκχερσώσεις, παράνομες αλλαγές χρήσης, χαρακτήρα και προορισμού εκτάσεων.

  Εξασφάλιση του αναγκαίου προσωπικού, μέσων, πόρων στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για να ολοκληρώνονται οι απαραίτητες διαδικασίες για την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων.

  Να αντιμετωπισθούν οι καταπατήσεις των μεγαλοαγροτών μεγαλοκτηνοτρόφων, μεγαλοξενοδόχων, μεγαλοκατασκευαστών και λοιπών επιχειρηματικών ομίλων. Καμιά αναγνώρισή τους. 

  Ριζική αναθεώρηση του πλαισίου, των κριτηρίων και των στόχων των δασικών χαρτών στην κατεύθυνση αντιμετώπισης των σύγχρονων λαϊκών αναγκών και της προστασίας του περιβάλλοντος». 

  Ακολούθως έλαβε το λόγο ο αρχηγός της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Μανώλης Ιωαν. Νικόλαος 

  ο οποίος τόνισε το ιδιαίτερο ιδιοκτησιακό καθεστώς της περιοχής και ζήτησε να συσταθεί μια επιτροπή που θα πάει στο Υπουργείο και θα ζητήσει την απόσυρση και επανεξέταση των δασικών χαρτών. 

  Δήλωσε πως είναι υπέρ της εγκατάστασης των ανεμογεννητριών αλλά όχι άναρχα και κατόπιν συμβολαίων με τους ιδιοκτήτες. Επίσης δήλωσε πως οι δασικοί χάρτες θα δημιουργήσουν πρόβλημα στις επιδοτήσεις των κτηνοτρόφων από την Ε.Ε. 

  Τέλος ζήτησε δυναμικές κινητοποιήσεις του κόσμου σε περίπτωση που δεν θα αποσυρθούν οι δασικοί χάρτες. 

   
   
   
  Ακολούθως έλαβε το λόγο ο αρχηγός της παράταξης «Αλλιώς» κ. Παπαλυμπέρης Ισίδωρος ο οποίος δήλωσε:

  «Το θέμα έχει δύο διαστάσεις την τεχνική, που έχει να κάνει με τις διαδικασίες και ταυτόχρονα την πολιτική διάσταση. 

  Όσον αφορά το τεχνικό θεωρώ ότι οι διοικητικές υπηρεσίες του Δήμου μας έχουν κινηθεί αρκετά καλά στην προσπάθεια να ενημερώσει τους πολίτες. 

  Στην ουσία του θέματος, οι δασικοί χάρτες και το κτηματολόγιο είναι ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια της διοίκησης και διευκολύνει την καθημερινότητα των πολιτών, ενώ ταυτόχρονα συμβάλουν στην πάταξη της διαφθοράς. Όμως ο τρόπος με τον οποίο κατατίθενται οι δασικοί χάρτες είναι απαράδεκτος. 

  Για πρώτη φορά οι πολίτες καλούνται να καταβάλουν τέλος για να λύσουν τις διαφορές τους με το Δημόσιο. Αυτό φυσικά γίνεται για να καλυφθεί η μνημονιακή υποχρέωση χρηματοδότησης της ολοκλήρωσης των δασικών χαρτών. Θεωρώ το τέλος απαράδεκτο και προτείνω να ζητήσουμε την κατάργηση του. 

  Οι δασικοί χάρτες δημιουργούν δύο τεράστια προβλήματα στην περιοχή μας. Το ένα έχει να κάνει με τους κτηνοτρόφους και τις προς βόσκηση εκτάσεις, με συνέπεια την απώλεια επιδοτήσεων. 

  Και το δεύτερο σοβαρό πρόβλημα έχει να κάνει με το ιδιοκτησιακό, καθώς σύντομα θα έρθει το κτηματολόγιο. Κατά συνέπεια πρέπει να ανακληθούν οι δασικοί χάρτες και να ξεκινήσει η διαδικασία επίλυσης του ιδιοκτησιακού.

  Ακόμα πρέπει να σεβαστούμε το ψήφισμα της 12ης Φεβρουαρίου 2017 των φορέων της περιοχής και ψηφίζω υπέρ αυτού του ψηφίσματος. 

  Τέλος, προτείνω να επιζητήσουμε συνεργασία με τους υπόλοιπους Δήμους του Νομού, την Περιφέρεια και να καταλήξουμε στους Βουλευτές του Νομού και τα αρμόδια Υπουργεία». 

  Ακολούθως έλαβε το λόγο ο δημ. Σύμβουλος κ. Μανώλης Εμμ. Νικόλαος ο οποίος δήλωσε πως το Συμβούλιο δεν έπρεπε να ήταν έκτακτο αλλά τακτικό για να προλάβει να ενημερωθεί ο κόσμος και ζήτησε με την σειρά του κατάργηση του τέλους ένστασης και σύσταση επιτροπής αγώνα και δυναμικές κινητοποιήσεις. Ακόμα ζήτησε οι βοσκότοποι να χαρακτηριστούν ως χορτολιβαδικές εκτάσεις. 

  Ακολούθως έλαβε το λόγο η δημ. Σύμβουλος κ. Τούρλα Γεωργία η οποία δήλωσε πως υπάρχουν νομικά κενά στην όλη διαδικασία και υποστήριξε να ζητηθεί η συνδρομή ειδικού νομικού συμβούλου και συμφώνησε με τις κινητοποιήσεις που προτάθηκαν.

  Ακολούθως έλαβε το λόγο η δημ. Σύμβουλος κ. Ξυπόλιτου Ευδοξία η οποία με την σειρά της ζήτησε κατάργηση του τέλους ένστασης και την αναγνώριση του ιδιαίτερου ιδιοκτησιακού καθεστώτος της περιοχής. 

  Ακολούθως έλαβε το λόγο ο δημ. Σύμβουλος κ. Πολυχρονίου Πολυχρόνης ο οποίος διαπίστωσε προχειρότητα και σκοπιμότητα στην σύνταξη των δασικών χαρτών. 

  Τόνισε το πρόβλημα που θα δημιουργηθεί με τις επιδοτήσεις των κτηνοτρόφων και είπε πως η περίπτωση των Οικοδομικών Συνεταιρισμών οι οποίοι αποχαρακτήρισαν εκτάσεις είναι ένα όπλο στην διεκδίκηση της απόσυρσης των δασικών χαρτών. 

  Ακολούθως έλαβε το λόγο ο δημ. Σύμβουλος κ. Σαραβάνος Γεώργιος ο οποίος τόνισε την νομιμότητα των τίτλων ιδιοκτησίας των κατοίκων της νότιας Εύβοιας και την ύπαρξη ιδιωτικών δασών σε πολλά μέρη της Ελλάδας. 

  Επίσης τόνισε την σκοπιμότητα μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων σχετικά με το θέμα. Ζήτησε το ψήφισμα να είναι νομικά κατοχυρωμένο και να μην μπουν μέσα στο ψήφισμα οι ΑΠΕ και οι κινητοποιήσεις.

  Ακολούθως έλαβε το λόγο ο δημ. Σύμβουλος κ. Παλαμίδης Γεώργιος ο οποίος ζήτησε να εισηγηθεί σχετική η Νομική Υπηρεσία του Δήμου και να ερευνηθούν τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα.

  Ακολούθως έλαβε το λόγο ο κ. Λαγώνικος Νικόλαος ο οποίος διάβασε το ψήφισμα φορέων και πολιτών της Νότιας Καρυστίας το οποίο έχει ως εξής: 

  « ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

  Σήμερα Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2017 στην Κάρυστο (Αίθουσα Γιοκαλείου) όλοι εμείς οι φορείς και οι πολίτες της Νότιας Καρυστίας συγκεντρωθήκαμε για να διατρανώσουμε την αντίθεσή μας για την πρόχειρη ανάρτηση των δασικών χαρτών και για την άναρχη και ασύδοτη εγκατάσταση των αιολικών πάρκων. Διαμαρτυρόμαστε: 

  1. Για την προχειρότητα λόγω σκοπιμότητας με την οποία συντάχθηκαν και αναρτήθηκαν οι δασικοί χάρτες καθώς και για την παντελή έλλειψη διαβούλευσης. 

  2. Για την ασφυκτική προθεσμία των 60 ημερών. 

  3. Για την καταβολή του απαράδεκτου και αντισυνταγματικού παραβόλου, άσχετα από την δικαίωση ή όχι των αντιρρήσεων που θα ασκήσει ο κάθε ιδιοκτήτης. 

  4. Για το γεγονός ότι όλες οι εκτάσεις που χαρακτηρίζονται δασικές ή χορτολιβαδικές, αυτομάτως χαρακτηρίζονται και δημόσιες με ότι αυτό σημαίνει για τους ιδιοκτήτες και ιδιαίτερα για τους κτηνοτρόφους της περιοχής μας που μαζί με τη γη τους θα χάσουν και τις επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

  5. Για την ανεξέλεγκτη εγκατάσταση αιολικών πάρκων σε όλες τις κορυφογραμμές της Όχης, καταστρέφοντας τη φύση του τόπου μας, προκαλώντας τεράστιες επιπτώσεις στη χρήση γης και τις τοπικές δραστηριότητες και ακυρώνοντας την προοπτική της τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής. 

  6. Για τη συσσώρευση αιολικών σταθμών σε όλη τη Νότια Καρυστία και ειδικά μέσα στην καρδιά της προστατευόμενης περιοχής της Όχης. Ζητάμε: 

  1. Την άμεση απόσυρση των δασικών χαρτών, ώστε αυτοί να διορθωθούν και να επιλυθούν τα σοβαρά λάθη που περιέχουν. 

  2. Οι νέοι χάρτες να λαμβάνουν υπόψη τους και τις αεροφωτογραφίες του 1960 όπως ορίζει ο Δασικός Κώδικας. 

  3. Όταν επαναναρτηθούν, να προβλέπεται μεγαλύτερο διάστημα για την υποβολή αντιρρήσεων ώστε να προλάβουν όλοι πολίτες να κάνουν τις απαραίτητες διαδικασίες. 

  Την κατάργηση του παραβόλου αντιρρήσεων και ιδιαίτερα για τους ιδιοκτήτες των ανέκαθεν αγροτικών εκτάσεων και τους οικονομικά ασθενέστερους πολίτες. 

  5. Την ταυτόχρονη εκκίνηση της διαδικασίας επίλυσης του ιδιοκτησιακού ζητήματος της Νότιας Καρυστίας. 

  6. Να μην υπάρξει καμία νέα εγκατάσταση ΑΠΕ στη Νότια Καρυστία και να ανακληθούν όλες οι άδειες που έχουν ήδη δοθεί. 

  7. Να ολοκληρωθεί η μελέτη χωροταξικού σχεδιασμού και να ληφθεί υπόψη η προστατευόμενη περιοχή της Όχης. Το ψήφισμα υπογράφεται από όλους εμάς τους φορείς και τους πολίτες της Νότιας Καρυστίας. 

  Η συντονιστική ομάδα φορέων και πολιτών αναλαμβάνει την υποχρέωση να προωθήσει το Ψήφισμα στους αρμόδιους φορείς της διοίκησης». 

  Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του αρθρ. 65 του ν. 3852/2010, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού συνέστησε επιτροπή αποτελούμενη από τον Δήμαρχο κ. Ραβιόλο Ελευθέριο, τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Βόσσο Αλκιβιάδη, τους αρχηγούς των παρατάξεων κ. Μανώλη Ι.Νικόλαο, κ. Παπαλυμπέρη Ισίδωρο και κα. Βρανά Κυριακούλα και τον εκπρόσωπο των «φορέων και πολιτών Νότιας Καρυστίας» κ.Λαγώνικο Νικόλαο, με σκοπό τον συντονισμό κινήσεων, ομόφωνα, 

  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

  Ζητάμε την επανεξέταση ή την απόσυρση των δασικών χαρτών και την αναδημοσίευση τους εφόσον έχουν διορθωθεί τα εμφανή λάθη και οι παραλήψεις. Αναμένουμε τη θετική ανταπόκριση στα δίκαια αιτήματα μας, με σκοπό τον συντονισμό των περαιτέρω ενεργειών μας και με γνώμονα πάντα το όφελος των δημοτών μας

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
  ΒΟΣΣΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ