Αυτές είναι οι τελικές ρυθμίσεις στους δασικούς χάρτες
 •  
  Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο με τις αλλαγές στους δασικούς χάρτες.  
  Προβλέπει την απλοποίηση των αιτήσεων εξαγοράς εκχερσωμένων εκτάσεων, τη μείωση του κόστους εξαγοράς και τη δυνατότητα εξόφλησης με €30 το μήνα σε 100 δόσεις,δίνει το δικαίωμα ύπαρξης κατασκευών που εξυπηρετούν τις γεωργικές δραστηριότητες σε αυτές τις εκτάσεις, ενω για τις εκτάσεις που κρίθηκαν παράνομα εκχερσωμένες δίδεται η δυνατότητα εξαγοράς με τίμημα στο 14% της αντικειμενικής αξίας.

  Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Εθνος, το νομοσχέδιο προβλέπει την απλοποίηση των αιτήσεων εξαγοράς εκχερσωμένων εκτάσεων, τη μείωση του κόστους εξαγοράς και τη δυνατότητα εξόφλησης σε εκατό δόσεις, ενώ δίνει το δικαίωμα ύπαρξης κατασκευών που εξυπηρετούν τις γεωργικές δραστηριότητες σε αυτές τις εκτάσεις.

  Δίνεται επίσης η δυνατότητα χρήσης του αναρτημένου δασικού χάρτη και όχι του κυρωμένου για την έκδοση απόφασης σχετικά με τον δασικό χαρακτήρα μιας έκτασης (δάσος ή δασική), ενώ εξαιρούνται από τη μερική κύρωση του δασικού χάρτη εκτάσεις που αποτελούν δάση, δασικές χορτολιβαδικές εκτάσεις κατά την παλαιότερη διαθέσιμη αεροφωτογράφηση αλλά στην πιο πρόσφατη αποδεικνύεται ότι καλλιεργούνται γεωργικά η δενδροκομικά και περιλαμβάνονται στο σύστημα των επιδοτήσεων.

  Οι αλλαγές

  Προβλέπεται ένταξη στους δασωμένους αγρούς των κληροτεμαχίων, των εκτάσεων με τελεσίδικη πράξη χαρακτηρισμού, αλλά και των εκτάσεων που εμφανίζονται σήμερα με αγροτική μορφή, καθώς επίσης και η τακτοποίηση των χορτολιβαδικών εκτάσεων που είναι πεδινές, αλλά δεν έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες κατά το παρελθόν. Αναλυτικά στις ρυθμίσεις τους υπουργείου προβλέπονται:

  • Για τις δασικές εκτάσεις που εκχερσώθηκαν για γεωργική χρήση πριν από το 1975 και διατηρούν τη χρήση αυτή μέχρι σήμερα η εξαγορά τους έναντι τιμήματος που ορίζεται στο 1/4 της αντικειμενικής αξίας ή της αγοραίας αξίας όπου δεν έχει καθοριστεί αντικειμενική από 1/3 που είναι σήμερα.

  Οι καλλιεργητές μπορούν να καταβάλουν το τίμημα έως και σε εκατό μηνιαίες δόσεις ύψους τριάντα ευρώ κατ' ελάχιστον (από τέσσερις εξαμηνιαίες άτοκες δόσεις σήμερα). Οσοι δεν επιθυμούν να ακολουθήσουν τη διαδικασία εξαγοράς μπορούν να ζητήσουν την έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης έγκρισης επέμβασης καταβάλλοντας μόνο αντάλλαγμα χρήσης. Οι καλλιεργητές μετά την έκδοση απόφασης έγκρισης ή εξαγοράς υποχρεούνται εντός ενός έτους να υποβάλουν δήλωση στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) προκειμένου να συμπληρωθεί ο φάκελος.

  • Σε ό,τι αφορά στις εκχερσωμένες εκτάσεις για γεωργική εκμετάλλευση της περιόδου από το 1975 έως και τις 7 Μαρτίου 2007 χωρίς τη σχετική άδεια της δασικής υπηρεσίας οι κάτοχοι-καλλιεργητές υποχρεούνται στην καταβολή εκτός του προβλεπόμενου χρηματικού ανταλλάγματος και αντισταθμιστικής δαπάνης προκειμένου να υλοποιηθεί δάσωση ή αναδάσωση. Το οριζόμενο συνολικό τίμημα μπορεί να αναπροσαρμόζεται με υπουργικές αποφάσεις και καταβάλλεται σε μηνιαίες δόσεις των 30 ευρώ κατ' ελάχιστον. Μετά την εξόφλησή του εκδίδεται διαπιστωτική πράξη αλλαγής χρήσης γης. Για τη μεταβίβαση της χρήσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα και για την εγγραφή στο κτηματολογικό γραφείο καταβάλλονται μόνο τα πάγια τέλη ύψους 9 ευρώ. Για τις εκχερσωμένες εκτάσεις αυτής της περιόδου, για τις οποίες αποδεικνύεται ότι είναι ενταγμένες στον ΟΣΔΕ, δεν υφίσταται πλέον η υποχρέωση υποβολής οικονομοτεχνικής μελέτης αλλά αρκεί σχετική γνωμοδότηση από τη δασική υπηρεσία. Επίσης αντί της έκδοσης πράξης χαρακτηρισμού αρκεί η διαπίστωση από τη δασική υπηρεσία της μορφής που είχε η έκταση πριν από την εκχέρσωση, προκειμένου να υπολογιστεί το αντάλλαγμα χρήσης.

  • Η δυνατότητα όσων έχουν πραγματοποιήσει επεμβάσεις σε δάση σε εκτάσεις έως και 4 στρέμματα να μην προβούν οι ίδιοι στη δάσωση ή την αναδάσωση έκτασης ίδιου εμβαδού αλλά πλην της καταβολής ανταλλάγματος χρήσης να μπορούν να καταβάλουν τίμημα, το οποίο θα χρησιμοποιήσει η Δασική Υπηρεσία για να προβεί στην αναδάσωση. Σε περίπτωση που υπάρχει αδυναμία εξεύρεσης περιοχής για δάσωση ή αναδάσωση δίδεται η δυνατότητα στον δικαιούχο της επέμβασης να προβαίνει εναλλακτικά σε εργασίες βελτίωσης ή και προστασίας εκτάσεων υποδεικνυόμενων από τη Δασική Υπηρεσία. ?
  Παρατείνεται η προθεσμία για τις «οικιστικές πυκνώσεις»
  Τη δυνατότητα τακτοποίησης γεωργικών ή δενδροκομικών εκμεταλλεύσεων σε εκχερσωμένες εκτάσεις παρέχει το προτεινόμενο σχέδιο νόμου. Επιτρέπεται μάλιστα εντός των εκτάσεων που διέπονται από τη δασική νομοθεσία και διατίθενται αποκλειστικά για γεωργική καλλιέργεια η ύπαρξη κατασκευών, όπως οι δεξαμενές νερού, οι γεωτρήσεις, οι μετρητές ΔΕΗ και τα υπόστεγα.

  Σε ό,τι αφορά τις «οικιστικές πυκνώσεις», προβλέπεται η εξαίρεσή τους έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων από τη θεώρηση και κύρωση δασικών χαρτών εφόσον αυτές έχουν υποδειχθεί από τους οικείους δήμους. Πρόκειται ουσιαστικά για παράταση της προθεσμίας, ενώ απαλλάσσονται από τη διαδικασία των αντιρρήσεων πολίτες των οποίων η κατοικία έπρεπε να εξαιρεθεί από την ανάρτηση. Επίσης ορίζεται ότι τα τέλη αντιρρήσεων που έχουν ήδη πληρωθεί γι' αυτές τις περιπτώσεις θα επιστρέφονται.

  Παράλληλα, με το ίδιο σχέδιο νόμου ορίζεται ότι στις επιτρεπόμενες εγκαταστάσεις εντός δασικών, δημόσιων χορτολιβαδικών και οριζόμενων βραχωδών εκτάσεων συγκαταλέγονται στο εξής και οι χερσαίες εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας με τις συνοδευτικές και υποστηρικτικές εγκαταστάσεις τους. Επιπλέον αίρεται η απαγόρευση εγκατάστασης των επιτρεπόμενων μονάδων σε δάση και δασικές εκτάσεις εντός ή πέριξ τουριστικών περιοχών, λουτροπόλεων ή αρχαιολογικών χώρων.

  Επίσης επιτρέπεται στο εξής η εγκατάσταση αστεροσκοπείων σε δασικές εκτάσεις και των απαραίτητων έργων (οδοποιίας κ.λπ.). Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις τέτοιου τύπου θα πρέπει να εκδώσουν τις σχετικές άδειες σε διάστημα τριών ετών.

  Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα πρόσληψης συμβασιούχων δασολόγων από την εταιρεία του Κτηματολογίου για την υποστήριξη του έργου της Διεύθυνσης Δασών.