Παράταση έως τις 12 Ιουνίου για αντιρρήσεις επί των δασικών χαρτών
 •  

  Με εγκύκλιο του, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) γνωστοποιεί ότι δίνεται παράταση μέχρι τις 12 Ιουνίου 2017 για την κατάθεση αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου των αναρτημένων δασικών χαρτών.
  Στην εγκύκλιο αναφέρεται:

  “Σας κάνουμε γνωστό ότι με τη διάταξη τής παρ. 3.β. του άρθρου 5 «Δασικοί χάρτες και αιτήσεις τακτοποίησης γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του ν. 4467/2017 Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 56 Α ́), παρατείνεται έως την 12η Ιουνίου 2017 η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου των αναρτημένων δασικών χαρτών, για τις περιπτώσεις που η προθεσμία υποβολής τους, κατόπιν τής τροποποίησης σύμφωνα με τις προθεσμίες που προβλέπονται στις παρ. 1.α. και 1.β. άρθρο δεύτερο ν. 4462/2017, λήγει πριν την ανωτέρω ημερομηνία.

  Επισημαίνεται ότι ως ημερομηνία λήξης τής άνω προθεσμίας, νοείται η ημερομηνία που προκύπτει από την εφαρμογή τής αντίστοιχης των εκατόν πέντε (105) ημερών, της παρ. 1 άρθρου 15 ν. 3889/2010 όπως ισχύει, στην τροποποιητική της απόφασης ανάρτησης και υποβολής αντιρρήσεων του Προϊσταμένου τής οικείας Διεύθυνσης Δασών.

  Κατόπιν τούτων, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αντιρρήσεων, για όλες τις περιοχές αναρτημένων δασικών χαρτών, είναι η 12η Ιουνίου 2017, για δε τους μόνιμα κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή η 3η Ιουλίου 2017”.

  Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ