Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δημου Καρύστου
 •  
  Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική Συνεδρίαση στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλυβίων την 27η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


  1. Επικύρωση αποφάσεων Τοπικών Συμβουλίων Μύλων, Αετού και Καλυβίων περί οργάνωσης της αρδευτικής περιόδου έτους 2019.

  2. Έγκριση πρόσληψης μονίμου προσωπικού για το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».
   
  3. Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες της πυρασφάλειας. 4. Λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της υπ’ αρ. 2/6748/ΔΛΚ/24-1-2019 απόφασης του Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών.

  5. Έγκριση Έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την υλοποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δ’ τριμήνου 2018 του Δήμου Καρύστου.

  6. 1 η Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2019 (ως προς την ορθή απεικόνιση του χρηματικού υπολοίπου της 31ης-12-2018, των οφειλών, απαιτήσεων και προβλέψεων όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31-12-2018).

  7. 2 η Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019.

  8. Ανάκληση της με αρ. 280/2018 Α.Δ.Σ. και έγκριση Έκθεσης σχετικά με την υλοποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων –Εξόδων Γ’ τριμήνου 2018 του ΝΠΔΔ «Ανεμοπύλες»

  9. Έγκριση Έκθεσης σχετικά με την υλοποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων –Εξόδων Δ’ τριμήνου 2018 του ΝΠΔΔ «Ανεμοπύλες»

  10. Ανάκληση της με αρ. 281/2018 Α.Δ.Σ. και έγκριση Προϋπολογισμού, Στοχοθεσίας και ΕΠΔ οικ. έτους 2019 του ΝΠΔΔ «Ανεμοπύλες».

  11. Ανάκληση της με αρ. 282/2018 Α.Δ.Σ. και έγκριση Έκθεσης σχετικά με την υλοποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων –Εξόδων Δ’ τριμήνου 2017 του ΝΠΔΔ «Ι. Θ. & Π. ΚΟΤΣΙΚΑΣ».

  12. Ανάκληση της με αρ. 283/2018 Α.Δ.Σ. και έγκριση Έκθεσης σχετικά με την υλοποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων –Εξόδων Α’ τριμήνου 2018 του ΝΠΔΔ «Ι. Θ. & Π. ΚΟΤΣΙΚΑΣ».

  13. Ανάκληση της με αρ. 284/2018 Α.Δ.Σ. και έγκριση Έκθεσης σχετικά με την υλοποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων –Εξόδων Β’ τριμήνου 2018 του ΝΠΔΔ «Ι. Θ. & Π. ΚΟΤΣΙΚΑΣ».

  14. Ανάκληση της με αρ. 285/2018 Α.Δ.Σ. και έγκριση Έκθεσης σχετικά με την υλοποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων –Εξόδων Γ’ τριμήνου 2018 του ΝΠΔΔ «Ι. Θ. & Π. ΚΟΤΣΙΚΑΣ».

  15. Έγκριση Έκθεσης σχετικά με την υλοποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων –Εξόδων Δ’ τριμήνου 2018 του ΝΠΔΔ «Ι. Θ. & Π. ΚΟΤΣΙΚΑΣ»

  16. Ανάκληση της με αρ. 286/2018 Α.Δ.Σ. και έγκριση Προϋπολογισμού, Στοχοθεσίας και ΕΠΔ οικ. έτους 2019 του ΝΠΔΔ «Ι. Θ. & Π. ΚΟΤΣΙΚΑΣ».

  18. Κατανομή επιχορήγησης έτους 2019 στο ΝΠΔΔ «Ι., Θ. & Π. ΚΟΤΣΙΚΑΣ».

  19. Εξέταση αιτήσεων Αθλητικών Ομίλων για επιχορήγηση.

  20. Καθορισμός κωδικών του προϋπολογισμού που επιδέχονται την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής.

  21. Ανανέωση εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή στην νομική βάση πληροφοριών «Νομοτέλεια». 22. Έγκριση εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή σε εφημερίδες και περιοδικά.

  23. Έγκριση ετήσιας ανανέωσης της φιλοξενίας της Ιστοσελίδας του Δήμου Καρύστου.

  24. Έγκριση ετήσιου Απολογισμού έτους 2018 και Προγραμματισμού έτους 2019 του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.

  25. Επικαιροποίηση του αντιτίμου για την απευθείας παραχώρηση με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας.

  26. Καθορισμός θέσεων για την διενέργεια επαναληπτικής δημοπρασίας παραχώρησης θέσεων αιγιαλού και παραλίας προς τρίτους έτους 2019.

  27. Έγκριση προσχώρησης στους όρους και τις συμφωνίες της σύμβασης του δεσμευμένου λογαριασμού που θα συστήσει το Πράσινο Ταμείο στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

  28. Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καρύστου έτους 2018.

  29. Έγκριση μετατόπισης στύλου Δημοτικού Φωτισμού στην περιοχή Ζεμπέικα Αετού.

  30. Έγκριση μετατόπισης στύλου Δημοτικού Φωτισμού στην περιοχή Αγ. Κων/νου Νέων Στύρων. 31. Έγκριση μετατόπισης στύλου στην Τ.Κ. Αετού .

  32. Εξέταση αιτήσεων περί μεταφοράς Τελών Ύδρευσης στο όνομα του ενοικιαστή ή του νέου ιδιοκτήτη.

  33. Εξέταση αίτησης Βερούχη Ευαγγέλου για κατά παρέκκλιση σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο.