Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Απόκτηση Βασικών Δεξιοτήτων στις Νέες Τεχνολογίες «Ήρων-2»με στόχο την εκπαίδευση ενηλίκων πολιτών, αρχάριων στην πληροφορική στη χρήση Η/Υ και τις νέες τεχνολογίες.
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ) και το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) σχεδιάζουν και υλοποιούν το πρόγραμμα «Εκπαίδευση ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις Νέες Τεχνολογίες – Ήρων2» με στόχο την εκπαίδευση ενηλίκων πολιτών, αρχάριων στην πληροφορική στη χρήση Η/Υ και τις νέες τεχνολογίες.

  Το πρόγραμμα εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΣΠΑ 2007-13) και από το Ελληνικό Δημόσιο.

  α) Σε ποιους απευθύνεται

  Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους ενήλικες πολίτες (άνω των 18 ετών), που είναι αρχάριοι στην πληροφορική.

  β) Περιεχόμενο του προγράμματο
  ς

   Γενικές γνώσεις σχετικά με τον τρόπο που λειτουργούν οι υπολογιστές
   Η χρήση του λειτουργικού συστήματος Windows
   Η χρήση κειμενογράφου (Word)
   Η χρήση υπολογιστών φύλλων (Excel)
   Η χρήση προγράμματος παρουσιάσεων (Powerpoint)
   Πλοήγηση στο Διαδίκτυο, αναζήτηση πληροφοριών, εφαρμογές.
   Η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
   Σύγχρονα θέματα που αφορούν τη χρήση του διαδικτύου (ασφάλεια, ιοί υπολογιστών κ.λπ.)

  Η φοίτηση είναι ΔΩΡΕΑΝ!

  γ) Διάρκεια Προγράμματος

  Η διάρκεια του προγράμματος είναι 50 ώρες.
  Μαθήματα θα γίνονται 2 φορές την εβδομάδα από 2,5 ώρες κάθε φορά, απογευματινές ώρες.
  Τα τμήματα ολοκληρώνονται σε διάστημα 10 εβδομάδων (2,5 μηνών περίπου).

  δ) Έναρξη τμημάτων

  Τα πρώτα τμήματα θα ξεκινήσουν το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου του 2011.

  ε) Τόπος διεξαγωγής

  Τα τμήματα θα γίνονται στα εργαστήρια πληροφορικής των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
  Οι εκπαιδευόμενοι θα ενταχθούν σε τμήμα που θα λειτουργήσει σε κάποιο κοντινό σχολείο της περιοχής τους (εφόσον υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός αιτήσεων από την περιοχή).

  στ) Πιστοποίηση

  Οι εκπαιδευόμενοι που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα, θα λάβουν πιστοποιητικό επιμόρφωσης της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης.

  ζ) Αιτήσεις συμμετοχής

  Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται άμεσα, στη γραμματεία των σχολείων η του προγράμματος, Δ/νση Δ/θμιας Ευβοίας Κριεζή 16, Χαλκίδα, τηλ:22210-28782-22421, ώρες λειτουργίας:9:00-13:00, πληροφορίες στη γραμματέα του προγράμματος: Κ. Χριστοδούλου Ελένη.                                       ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ

  Εκπαίδευση Ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις Νέες Τεχνολογίες - ΗΡΩΝ 2

  (συμπληρώνεται από τη Ν.ΕΠ.ΕΚ.Ε.)
  Ν.ΕΠ.ΕΚ.Ε.: ………………………………..... Αριθμ. Πρωτ. ..…………/…………

  (συμπληρώνεται από την υπηρεσία)
  Εκπαιδευτικό κέντρο παραλαβής αίτησης ……………………………….................................................................


  ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

  Επώνυμο ……………………………….. Όνομα …………………………......
  Πατρώνυμο ……………………………….. Έτος Γέννησης ……………………………….
  Διεύθυνση (οδός, αριθμ.) ……………………………….. Τ.Κ. /Πόλη ……………………………….
  Τηλέφωνο ……………………………….. Κινητό ……………………………….
  Αριθμός Ταυτότητας ……………………………….. Επάγγελμα ……………………………....
  Φύλλο Άνδρας □ Γυναίκα □

  Επιθυμώ να παρακολουθήσω τμήμα:
  Στο Δήμο (ή στο δημοτικό διαμέρισμα) …………………………………………………………….
  Στο εκπαιδευτικό κέντρο (π.χ. 9ο Γυμνάσιο κ.λπ.) …………………………………………………………….
  Τις ημέρες:
  Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
  □ □ □ □ □ □

  Έχω ολοκληρώσει την:
  Πρωτοβάθμια ή κατώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Δημοτικό σχολείο, Γυμνάσιο) □
  Ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Ενιαίο Λύκειο, πρώην εξατάξιο Γυμνάσιο, ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ) □
  Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση μη τριτοβάθμιου επιπέδου (ΙΕΚ) □
  Τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΑΕΙ, ΤΕΙ) □

  Εργάζομαι ως:
  Ιδιωτικός/η Υπάλληλος □
  Εκπαιδευτικός (ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα) □
  Δημόσιος/α Υπάλληλος (οι εκπαιδευτικοί του δημοσίου τομέα επιλέγουν μόνο την κατηγορία «Εκπαιδευτικός») □
  Αυτοαπασχολούμενος/η (επιχειρηματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες) □
  Δεν εργάζομαι και:

  είμαι άνεργος/η (με κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ και έχω περάσει διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης μέσω ΚΠΑ) □
  έχω ηλικία μικρότερη των 25 ετών και είμαι άνεργος/η για περισσότερο από 6 μήνες □
  έχω ηλικία μεγαλύτερη των 25 ετών και είμαι άνεργος/η για περισσότερο από 12 μήνες □
  είμαι ανενεργός/ή (δε διατηρώ θέση απασχόλησης και δεν είμαι γραμμένος στον ΟΑΕΔ πχ σπουδαστής, συνταξιούχος, ΑμεΑ, οικιακά) □
  είμαι ανενεργός/ή που παρακολουθεί πρόγραμμα εκπαίδευσης, επιμόρφωσης ή επαγγελματικής κατάρτισης □


  Η ηλικία μου εμπίπτει στην κατηγορία:
  18 - 24 25 - 54 55 - 64 > 65
  □ □ □ □

  Ανήκω σε κοινωνική ομάδα ευπαθών ατόμων και συγκεκριμένα:
  στα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) □
  στους μετανάστες (από χώρα εκτός Ε.Ε.), πρόσφυγες, παλιννοστούντες □
  στα άτομα με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες (ROMA) □
  στα άτομα με θρησκευτικές ιδιαιτερότητες (Έλληνες μουσουλμάνοι που διαβιούν ως έλληνες πολίτες εντός των γεωγραφικών ορίων της ελληνικής επικράτειας) □
  σε άλλα μειονεκτούντα άτομα (θύματα trafficking, φυλακισμένοι, αποφυλακισμένοι, ανήλικοι παραβάτες, πρώην χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών, αιτούντες άσυλο, άτομα μονογονεϊκών οικογενειών, θύματα ενδοοικογενειακής βίας, πολύτεκνοι, οροθετικοί, άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας, άστεγοι) □
  Δεν ανήκω σε κοινωνική ομάδα ευπαθών ατόμων □

  Αποδέχομαι τη συλλογή και στατιστική επεξεργασία των παραπάνω προσωπικών μου δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 περί «Προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».

  Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν έχω λάβει πιστοποίηση από το πρόγραμμα «Ήρων 2» κατά το παρελθόν.
  Ημερομηνία:………………………

  Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ

  (υπογραφή)

  Οδηγίες συμπλήρωσης

  Η αίτηση συμπληρώνεται και υποβάλλεται από τον εκπαιδευόμενο στις κατά τόπους γραμματείες του προγράμματος (ΝΕΠΕΚΕ) ή στο Εκπαιδευτικό Κέντρο του οποίου το πρόγραμμα ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει και το οποίο έχει δηλώσει στην αίτησή του. Με το έντυπο αυτό ο ενδιαφερόμενος πολίτης αιτείται τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων.
  Η συμπλήρωση της αίτησης είναι υποχρεωτική. Η αίτηση συμπληρώνεται με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα και χωρίς διορθώσεις.
  Τα στοιχεία που ζητούνται προς συμπλήρωση είναι απαραίτητα, θα βοηθήσουν στη στατιστική επεξεργασία και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων εκπαίδευσης και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για το σκοπό αυτό.