Μεγαλύτερες προθεσμίες για την τακτοποίηση των ημιυπαίθριων ζητά η κυρία Περλεπέ. Nα παραταθούν μέχρι την 30η Ιουνίου 2011...
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Χαλκίδα, 24.2.2011

  Θέμα: «Μεγαλύτερες προθεσμίες για την τακτοποίηση των ημιυπαίθριων ζητά η κυρία Περλεπέ».

  Λόγω της απήχησης και του μεγάλου ενδιαφέροντος που επέδειξαν οι πολίτες για την τροπολογία της βουλευτού Εύβοιας του ΠΑΣΟΚ κυρίας Κατερίνας Περλεπέ – Σηφουνάκη, και των συναδέλφων της κ.κ. Γ. Δριβελέγκα και Ν. Ζωϊδη, σχετικά με παράταση της προθεσμίας τακτοποίησης των ημιυπαιθρίων, και επειδή πιθανόν να μην επαρκούσαν οι δύο μήνες που είχαν κατ’ αρχήν προταθεί, οι βουλευτές επανακατέθεσαν τροπολογία στο ίδιο νομοσχέδιο για τη βιοποικιλότητα.
  Στη νέα τροπολογία ζητούνται:
  α) Οι προθεσμίες υποβολής των δικαιολογητικών στις Πολεοδομίες για την υπαγωγή ακινήτων στις διατάξεις και το ν. 3843/2010 για την τακτοποίηση ημιυπαίθριων να παραταθούν μέχρι την 30η Ιουνίου 2011 και β) τα συλλογικά όργανα που προβλέπονται από την πολεοδομική νομοθεσία (Ε.Π.Α.Ε., Επιτροπές κρίσης αυθαιρέτων, Επιτροπές κρίσης ετοιμορρόπων κτιρίων, ΣΧΟΠ) να συνεχίσουν να λειτουργούν και μετά την 1.1.2011 με την ίδια σύνθεση και χωρική αρμοδιότητα, μέχρι την εκ νέου συγκρότησή τους ή τη σύσταση νέων Οργάνων με αντίστοιχες αρμοδιότητες βάσει των ρυθμίσεων του Ν.3852/2010.
  Το πλήρες κείμενο της τροπολογίας έχει ως εξής:

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

  Στο σχέδιο νόμου: «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις».

  ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  1. Με το Ν. 3843/10 προβλέπεται η τακτοποίηση ημιυπαίθριων χώρων και λοιπών πολεοδομικών παραβάσεων εντός του όγκου των κτιρίων βάσει των νόμιμων οικοδομικών αδειών.
  2. Επειδή όπως προκύπτει από πληροφορίες των πολεοδομικών γραφείων, υπάρχει διάθεση από τους πολίτες για την τακτοποίηση των οικοδομών και με δεδομένο ότι στις ήδη υποστελεχωμένες πολεοδομίες, μετά την εφαρμογή του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ) 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»,παρατηρήθηκε η διακοπη της λειτουργίας των συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών αρμοδίων για την εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας τα οποία ορίζονταν από τους
  Νομάρχες,καθ΄ότι η αρμοδιότητα σύστασής τους βάσει του ανωτέρου νόμου έχει μεταβιβαστεί.
  Αποτέλεσμα της αναστολής της λειτουργίας των εν λόγω συλλογικών Οργάνων είναι να ανακύψουν σοβαρά προβλήματα κατά την διαδικασία έκδοσης διοικητικών πράξεων πολεοδομικού περιεχομένου (όπως π.χ. Οικοδομικών αδειων) με άμεσες αρνητικες επιπτώσεις στην εν γένει αναπτυξιακή διαδικασία αλλα και την εξυπηρέτηση των πολιτών.
  Προκειμένου να αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία των Πολεοδομικών Υπηρεσιών και με γνώμονα την εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου,θα πρέπει να συνεχίσουν την λειτουργία τους όλα τα συλλογικα όργανα (Ε.Π.Α.Ε.,
  Επιτροπές κρίσης αυθαιρέτων,Επιτροπές κρίσης ετοιμορρόπων κτιρίων),με την ίδια σύνθεση και χωρική αρμοδιότητα μέχρι την νέα συγκρότησή τους ή τη σύσταση νέων Οργάνων με αντίστοιχες αρμοδιότητες βάσει του Ν.3852/2010.
  Τα συμβούλια χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος (Σ.Χ.Ο.Π.) ειδικότερα,με την ίδια σύνθεση και χωρική αρμοδιότητα (Νομός) θα πρέπει να εξακολουθήσουν την λειτουργία τους στο Δήμο της έδρας της Περιφερειακής Ενότητας (Νομού) και να γνωμοδοτούν προκειμένου να εκδίδονται αρμοδίως οι Διοικητικές πράξεις της περιοχής αρμοδιότητάς τους (πολεοδομικές μελέτες, εξαιρέσεις από κατεδάφιση,μικροπαραβάσεις ,αναγνώριση οδών προυφισταμένων του 1923,αναγνώριση αποκλεισμένων οικοπέδων κ.λ.π.).
  προκύπτει η αναγκαιότητα: 1) παράταση ισχύος του Ν 3843/10 και
  2) λειτουργίας των συλλογικών οργάνων για την εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας
  Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε να προστεθούν στο παρόν σχέδιο νόμου και στο άρθρο……(γενικές διατάξεις),οι παρακάτω προτάσεις:
  Άρθρο…
  1)Οι προθεσμίες υποβολής των δικαιολογητικών της παρ.2 του άρθρου 5 του Ν.3843/2010 (ΦΕΚ 62 Α΄) στις πολεοδομικές υπηρεσίες για την υπαγωγή ακινήτων στις διατάξεις των διατηρούμενων χώρων του ίδιου ως άνω νόμου παρατείνονται αφότου έληξαν μέχρι την 30η Ιουνίου 2011.
  Για τις σχετικές αιτήσεις που υποβάλλονται από 1.3.2011 έως και 30.6.2011 η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης του ειδικού προστίμου,που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 3843/2010,όπως ισχύει,παρατείνεται κατά τέσσερις (4) μήνες.
  2) «Τα συλλογικά Όργανα που προβλέπονται από την πολεοδομική νομοθεσία (Ε.Π.Α.Ε.,Επιτροπές κρίσης αυθαιρέτων,Επιτροπές κρίσης ετοιμορρόπων κτιρίων,Συμβούλια Χωροταξίας,Οικισμού και Περιβάλλοντος-Σ.Χ.Ο.Π.) συνεχίζουν να λειτουργούν και μετά την 1-1-2011 με την ίδια σύνθεση και χωρική αρμοδιότητα,μέχρι την εκ νέου συγκρότησή τους ή τη σύσταση νέων Οργάνων με αντίστοιχες αρμοδιότητες βάσει των ρυθμίσεων του Ν.3852/2010».

  Αθήνα, 23.2.2011

  Γραφείο Χαλκίδας
  Μπαλαλαίων 8
  Τ.Κ: 34100
  Τηλ: 22210-60520,22210-88897,22210-78586,fax:22210-60881
  Κινητά:6979800500,6932303642
  e-mail:[email protected]