Πονοκέφαλος βαρύς ο “Αυτοέλεγχος” ελεύθερους επαγγελματίες. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες και για τα λογιστήρια έχει προκύψει με τις φετινές φορολογικές δηλώσεις και αυτός ακούσει στο όνομα “αυτοέλεγχος”...
 • Πονοκέφαλος βαρύς ο “Αυτοέλεγχος” ελεύθερους επαγγελματίες

  Ένας νέος πονοκέφαλος για τους ελεύθερους επαγγελματίες και για τα λογιστήρια έχει προκύψει με τις φετινές φορολογικές δηλώσεις και αυτός ακούσει στο όνομα “αυτοέλεγχος”.

  Το νέο σύστημα θα φέρει αντιμέτωπους με μεγάλες επιβαρύνσεις όσους έχουν υψηλούς μοναδικούς συντελεστές καθαρού κέρδους και ταυτόχρονα επιδεικνύουν μεγάλα έξοδα.

  Βάσει των άρθρων 13-17 του νόμου 3296/2004
  οι βιοτεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις που έχουν ακαθάριστα έσοδα ανά χρήση μέχρι 300.000 ευρώ και οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι παρέχοντες υπηρεσίες που έχουν ακαθάριστα έσοδα μέχρι 150.000 ευρώ έχουν τη δυνατότητα να περαιώσουν την χρήση και να μην υποστούν τακτικό έλεγχο, με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
  Εκτός αν υπαχθούν στο δείγμα για να ελεγχθούν.

  Τι απαιτείται κατά τον αυτοέλεγχο;

  Για τις εμπορικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις προσδιορίζονται με τεκμαρτό προσδιορισμό τα ακαθάριστα έσοδα και αν αυτά είναι μεγαλύτερα των πραγματικών τότε, στην φορολογία εισοδήματος και στο Φ.Π.Α λαμβάνονται υπόψη τα νέα τεκμαρτά ακαθάριστα έσοδα.

  Πώς προσδιορίζονται τα ακαθάριστα έσοδα;

  Βρίσκουμε το κόστος πωληθέντων (Αρχικό απόθεμα πλέον αγορές μείον τελικό απόθεμα) και προσθέτουμε σε αυτό τις δαπάνες.
  Το άθροισμα αυτό το πολλαπλασιάζουμε με ένα συντελεστή αναγωγής, ο οποίος προσδιορίζεται από το κλάσμα 100/(100-ΜΣΚΚ)

  Για παράδειγμα, αν μια επιχείρηση έχει Μ.Σ.Κ.Κ.(μοναδικό συντελεστή καθαρού κέρδους) 30%, τότε ο συντελεστής αναγωγής είναι 100/(100-30)= 100/70 = 1,42857.

  Πολλαπλασιάζουμε το άθροισμα του κόστους πωληθέντων και των δαπανών επί τον συντελεστή αναγωγής και βρίσκουμε τα τεκμαρτά ακαθάριστα έσοδα.
  Αν αυτά είναι μεγαλύτερα από τα πραγματικά λαμβάνουμε ως ακαθάριστα έσοδα τα τεκμαρτά.
  Σε περίπτωση που τα πραγματικά είναι μεγαλύτερα για την περαιτέρω διαδικασία λαμβάνουμε τα πραγματικά.

  Μετέπειτα πολλαπλασιάζουμε τα μεγαλύτερα έσοδα (τεκμαρτά ή πραγματικά) με τον Μ.Σ.Κ.Κ. και βρίσκουμε τα τεκμαρτά κέρδη.
  Αν τα τεκμαρτά κέρδη είναι μεγαλύτερα από τα πραγματικά (λογιστικά) τότε στην δήλωση φορολογίας εισοδήματος θα φορολογηθούμε με βάση αυτά. Στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους παρέχοντες υπηρεσίες επειδή δεν υπάρχουν εμπορεύματα ή προϊόντα και φυσικά δεν υπάρχει κόστος πωληθέντων, η βάση υπολογισμού είναι οι δαπάνες.

  Πρέπει να δείξουμε ιδιαίτερη προσοχή στο λογαριασμό δαπανών και συγκεκριμένα στο ποσό που θα χρησιμοποιήσουμε.
  Με την ΠΟΛ. 1191/2010 οι δαπάνες που λαμβάνονται υπόψη κατά τον αυτοέλεγχο είναι όλες οι δαπάνες που έχουν καταγραφεί στα βιβλία και στοιχεία της επιχείρησης άσχετα αν είναι τεκμαρτές ή πραγματικές και εκπιπτόμενες ή όχι στη φορολογία εισοδήματος.

  Είναι η πρώτη χρήση (2010) που τα ακαθάριστα έσοδα στην παροχή υπηρεσιών και στους ελεύθερους επαγγελματίες θα προσδιοριστούν τεκμαρτά και θα ληφθούν υπόψη τα μεγαλύτερα έσοδα μεταξύ πραγματικών και τεκμαρτών.

  Στην παροχή υπηρεσιών και στους ελεύθερους επαγγελματίες θα υπάρχει σημαντική φορολογική επιβάρυνση όταν υπάγονται σε μεγάλο Μ.Σ.Κ.Κ. και έχουν πολλά έξοδα.
  Αυτό θα συμβεί επειδή ο μεγάλος Μ.Σ.Κ.Κ. δίνει και μεγάλο συντελεστή αναγωγής , στα δε έξοδα όταν έχουμε μεγάλα ποσά τότε η βάση υπολογισμού των ακαθαρίστων εσόδων είναι αυξημένη και τα λογιστικά κέρδη μικρά, οπότε θα προσδιορισθούν τεκμαρτά τα ακαθάριστα έσοδα και τα αντίστοιχα κέρδη.

  Το πρόβλημα του ΦΠΑ

  Μετέπειτα θα έχουμε και την υποχρέωση σε Φ.Π.Α. λόγω των τεκμαρτών εσόδων όταν αυτά είναι μεγαλύτερα από τα πραγματικά. Θα πρέπει να υποβληθεί το ειδικό σημείωμα Φ.Π.Α. και να καταβληθεί ο Φ.Π.Α. που αναλογεί στα νέα ακαθάριστα έσοδα .
  Θα καταβληθεί όμως με το ειδικό σημείωμα και Φ.Π.Α. λόγω μετακύλησης από μικρότερο συντελεστή Φ.Π.Α. σε μεγαλύτερο συντελεστή.(19%,21%,23%)

  Τι σημαίνει αυτό;

  Το κόστος πωληθέντων το αναλύουμε ανά συντελεστή Φ.Π.Α. αν το ποσό που υπάγεται π. χ. στο 23% έχει αναλογία στο συνολικό κόστος πωληθέντων 50% και η αναλογία των εκροών με συντελεστή 23% είναι 40% στο σύνολο των πωλήσεων εμπορευμάτων-προϊόντων, τότε η διαφορά 10% πολλαπλασιάζεται με τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα πωλήσεων εμπορευμάτων-προϊόντων και το γινόμενο που θα προκύψει με τον συντελεστή Φ.Π.Α. 23%.

  Το ποσό αυτό είναι ο οφειλόμενος Φ.Π.Α λόγω αυτοελέγχου από μετακύληση Φ.Π.Α. και επιπλέον θα επιβαρυνθεί με προσαύξηση 40 %. Από όλα τα ανωτέρω εξάγεται το συμπέρασμα ότι ο αυτοέλεγχος για τη χρήση 2010 θα έχει μεγαλύτερη επιβάρυνση για όσους υπαχθούν.