Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό στην περιοχή του Καφηρέα. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)χορήγησε στην εταιρεία «RF ENERGY ΞΕΣΠΟΡΤΕΣ ΑΕ», την άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 18ΜW στη θέση
  • Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) με απόφαση της στις 4/3/2011 και η οποία δημοσιεύτηκε στις 18/3/2011 χορήγησε στην εταιρεία «RF ENERGY ΞΕΣΠΟΡΤΕΣ ΑΕ», την άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 18ΜW στη θέση «Μίλζα» σε τοποθεσία βόρεια του οικισμού Ευαγγελισμού (πρώην Δράμεσι) Δ.Ε Καφηρέα του Δήμου Καρύστου.

    Πρόκειται για αιολικό σταθμό, που θα εγκατασταθεί σε μια περιοχή που φέρει το τοπωνύμιο «Μίλζα», βόρεια του χωριού Ευαγγελισμός (πρώην Δράμεσι), ο οποίος θα αποτελείται από 6 ανεμογεννήτριες (ισχύος 3 MW έκαστη) και με διάμετρο ρότορα 90 μέτρα.

    Η μέγιστη παραγωγή ισχύος θα είναι 18 MW.

    Ο συγκεκριμένος αιολικός σταθμός αποτελεί τμήμα ενός ενιαίου έργου που αφορά εγκατάσταση ανεμογεννητριών στην ευρύτερη περιοχή όχι μόνο του Καφηρέα, αλλά και της Νοτίου Ευβοίας γενικότερα.

    Το έγγραφο της ΡΑΕ: http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/ada/4%CE%911%CE%A4%CE%99%CE%94%CE%9E-7