Γενικά
  • Οι Πεταλιοί είναι μια γραφική συστάδα εννέα μικρών νησίδων, στον κόλπο του Μαρμαρίου.